Ekumeninės pamaldos Naujojoje Akmenėje

„Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 20 – 26). Tai Jėzaus malda prieš kopiant į Alyvų kalną. Tai Viešpaties malda už tuos, kurie buvo, už tuos, kurie esam, už tuos, kurie dar bus. Tai malda už visus, kurie įtikės į Jėzų Kristų, į įsikūnijusį Dievo Žodį... Tai malda ir už mane, ir už tave, už mus visus...

Tokios mintys kyla po šios dienos ekumeninių pamaldų Naujosios Akmenės Šv. Onos bažnyčioje, kurioje meldėsi ir katalikai, ir evangelikai. Visi jungėmės bendroje maldoje, visi šlovinome Viešpatį, visi pasijutome broliais ir seserimis. Gražiai pamaldoms vadovavo evangelikų pastorius Mindaugas Palionis ir mūsų klebonas kan. Algis Genutis. Puikios, įkvėptos abiejų kunigų homilijos... O po kun. Algio Genučio pamokslo visi dalyvavusieji pamaldose lyg Šventosios Dvasios stumtelėti pakilo iš vietų ir ėmė ploti... Prasmingi, pamokantys žodžiai nuskambėjo iš kunigų lūpų... Maldas keitė giesmės. Įkvėptai ir nuoširdžiai, ir profesionaliai giedojo jungtinis choras, vadovaujamas Žydrūnės K. ir Daivos Palionienės.

Šventę papuošė į ją įsijungę Telšių kunigų seminarijos propedeutinio kurso dešimt klierikų. Dalyvavo pamaldose ir sveikinimo žodį tarė Ventos parapijos klebonas Andrius Eidintas... Visi pajutome, kaip gera visiems būti viena, be susiskaldymų, be skirtybių ieškojimo, visiems gyventi viena dvasia, vienu tikėjimu...

Ta pati vienybės ir bendrystės dvasia persikėlė ir į parapijos namus, kur vyko džiugi agapė ir su giesmėmis, ir su dainomis... Džiugi ir nuoširdi vyko šventė. Ir atrodo, jau dešimtą kartą. Taigi jubiliejinį...

 

Elena Gubovienė

Bendrinti: