Evangelinių bendruomenių kreipimasis dėl Stambulo konvencijos

Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje pavadinimu „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis“, tuo pačiu pateikiame savo nepriklausomą nuomonę. Mes raginame:

  • Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti minėtos konvencijos ratifikavimui be atitinkamų išlygų, sprendžiančių visuomenės susipriešinimą;
  • Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą – tiesiogiai išrinktą visos visuomenės, o ne dalies politinių jėgų, atstovą – minėtos konvencijos ratifikavimo be išlygų atveju vetuoti ratifikavimui pritariantį įstatymą.

Tokia mūsų pozicija grindžiama tuo, kad Stambulo konvencijos įvairios nuostatos suponuoja galimybes, kad visuomenei, be kita ko, ilgus šimtmečius kurtai būtent krikščioniškos moralės ir sąžinės pagrindais, bus primestas abejotinas, iš esmės socialinės pertvarkos projektas, savo esme prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos raide bei dvasia įtvirtintoms vertybinėms lyties bei šeimos nuostatoms.
 

Mes – pasirašiusieji kreipimąsi evangelinių krikščionių bažnyčių vadovai bei atstovai – raginame valstybės vadovus, Seimo narius Stambulo konvencijos pavadinime išreikštą poreikį – apsaugoti moteris nuo smurto, vykdyti smurto šeimoje prevenciją ir kovoti su juo – priimti kaip imperatyvą ir toliau daryti viską, kas įmanoma, kad būtų pašalintos tikrosios smurto artimoje aplinkoje priežastys. Tvirtai tikėdami, kad Bažnyčia irgi yra sudedamoji kultūros, formuojančios socialinį lyties vaidmenį, dalis, reiškiame pagrįstą nuogąstavimą, kad kova prieš kai kuriuos socialiai susiformavusius moterų ir vyrų vaidmenis iš tikrųjų nepavirstų kova prieš krikščionių visais laikais branginamas Šventojo Rašto tiesas. Esame susirūpinę, kad siekis panaikinti diskriminacijos būdus, grindžiamus „stereotipiniais“ moterų ir vyrų vaidmenimis, galės būti taikomas ir bažnyčių mokymui, ir jų tradicijoms [Konvencijos 12 str. 1 d.], todėl nepalaikome ideologiškų šeimos ir lyčių santykių sampratos diegimo švietimo įstaigų mokymo programose [Konvencijos 14 str. 1 d.].
 

Jei vis dėlto Seimas nuspręstų ratifikuoti Stambulo konvenciją, o Lietuvos Respublikos Prezidentas nuspręstų jos nevetuoti, mes raginame užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų vertybių apsaugą.

 

Pagarbiai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius
Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius
Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis
Lietuvos krikščionių sekmininkų bažnyčios vyskupas Fiodor Bajer
Lietuvos Septintosios dienos adventistų bažnyčios prezidentas Valius Eičinas
Miesto Bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas
Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ pastorius Vaidas Vyšniauskas
Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys
Vilniaus krikščionių bendruomenės „Biblijos kelias“ pastorius Anatolij Dmitruk
Vilniaus bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pastorė Olga Vyšniauskienė
Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Vladimiras Sereda
Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ Tarybos pirmininkas Artūras Pučkovas

Kėdainių Krikščionių Baptistų Bendruomenės vadovas/pastorius Evaldas Liebus

Bendrinti: