LEBB pastoriai dalyvavo evangelikų reformatų šventėje

Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje rugsėjo 21 d. iškilmingomis pamaldomis buvo paminėtas prieš 100 metų Švobiškyje vykęs pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas ir Švobiškio dabartinės bažnyčios, pastatytos prieš 230 metų, pašventinimas bei superintendento kun. Raimondo Stankevičiaus, išrinkto šių metų birželio mėn. Sinode Biržuose generaliniu superintendentu, ordinacija ir inauguracija.

Į superintendento ordinacijos iškilmes atvyko Vokietijos evangeliškos bažnyčios Lipės krašto liuteronų Sinodo atstovas kun. Frankas Erichsmeier‘is, Lietuvos liuteronų bažnyčios atstovas kun. Juozas Mišeikis, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) pastoriai Gabrielius Lukošius ir Nerijus Verdingas, beveik visi Lietuvos ev. reformatų dvasininkai. Pamaldose dalyvavo ir Vilniaus reformatų choras Giesmė bei jo vadovė, Vilniaus bažnyčios vargonininkė Gražina Petrauskaitė.

Pamaldų liturgijai vadovavo evangelikų Karo kapelionas, superintendentas kun. R. Mikalauskas. Buvo giedamos liturginės giesmės, sakomos maldos, visi vienbalsiai kartojo tikėjimo CREDO žodžius.

Jaudinantis buvo ordinacijos kulminacinis momentas, kada į Lipės krašto kun. Fr. Erichsmeier‘io (gerai kalbančio lietuviškai) klausimą: ar jauti savo širdyje, kad Viešpats Dievas per savo Dvasią tave kviečia, kad šias pareigas priimtumei?, ordinantas kun. R. Stankevičius atsakė: Jaučiu, per Dievo malonę.

Po klausimų – atsakymų ordinantas kun. R. Stankevičius ką pažadėjo, patvirtino savo priesaika prieš Dievą ir Jo surinkimą...

Giedant chorui 23-iąją psalmę Švelni ganytojo ranka kun. R. Stankevičius pakilo į sakyklą sakyti savo pirmo kaip superintendento pamokslo – prakalbos surinkimui. Pamokslą užbaigė Dievo vyro Jozujės žodžiais, pasižadėdamas prieš surinkimą: aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui.   

Po pamokslo gen. superintendentą kun. R. Stankevičių sveikino LERB konsistorijos prezidentas Nerijus Krikščikas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios (LELB) sveikinimą ir savo pamąstymą ordinacijos proga išsako Biržų, Alkiškių, Žeimelio liuteronų parapijų klebonas kun. Juozas Mišeikis, Vokietijos Lipės krašto evangelikų (Reformatų ir liuteronų) Bažnyčios sveikinimus perdavė kun. Fr. Erichsmeier ir įteikė albumą su Lipės krašto bažnyčių vaizdais, kviesdamas išsirinkti kurią pirmiausia norėtų aplankyti, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) vadovas past. Gabrielius Lukošius, Šiaulių krašto bažnyčios vadovas past. Nerijus Verdingas, LRIK draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas ir kiti asmenys...

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija taip pat sveikina evangelikų reformatų bažnyčios generalinį superintendentą kunigą Raimondą Stankevičių. Išsamesnį reportažą skaitykite čia: https://ref.lt/lietuvos-sinodas/1016-svobiskyje-evangeliku-reformatu-triguba-svente

Bendrinti: