Svečias iš Mauricijaus kvietė tapatintis su Kristumi, Jo mirtimi, kad mumyse apsireikštų ir Jo gyvybė

Š. m. rugsėjo 7–8 d. Kauno evangelinėje bažnyčioje svečiavosi svečiai iš Mauricijaus – pastorius Roland La Hausse su žmona Veronique, atstovaujantis Mauricijuje ir už jo ribų veikiančiai organizacijai CTMI (Church Team Ministries International – Tarptautinė bažnyčių grupės tarnystė). CTMI – tai neformalus krikščioniškų bažnyčių tinklas, kurį 2001 m. įkūrė pastorius Miki Hardy su žmona Audrey ir keliais lyderiais iš skirtingų bažnyčių, kuriuos suvienijo žinia apie Kryžių ir Dievo darbas jų gyvenime. Šios organizacijos tikslas – skleisti Evangeliją, žinią apie Kryžių, stiprinti bažnyčias, įgalinti pastorius tarnauti ir padėti visiems krikščionims bręsti dvasia. Didžiausią dėmesį jie sutelkę į šalia esančią Afriką ir jos bažnyčias (rengia konferencijas bažnyčių lyderiams, kuria radijo ir televizijos laidas anglų ir prancūzų kalbomis, teikia pagalbą itin vargingai gyvenantiems...), bet taip pat tarnauja ir Europos, Amerikos bažnyčioms (daugiau informacijos galite rasti www.ctmi.org).

Šeštadienio rytą pastorius su žmona pasveikino susirinkusiuosius, perdavė visiems linkėjimus iš tolimos šalies Mauricijaus, trumpai prisistatė. Pradėdamas pamokslauti, perskaitęs Laiško romiečiams 1 sk. 16 eilutę – Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, – pastorius Roland La Hausse atkreipė dėmesį, kad Evangelija reikalinga ne tik netikintiems, kad jie būtų išgelbėti, bet ir jau išgelbėtiems tikintiesiems – Bažnyčiai, kad tikintieji keistųsi ir vis labiau panašėtų į Kristų. Daugelis iš mūsų galime paliudyti, kaip Dievas prisilietė prie mūsų prieš 15, 20 ar 30 metų, bet kokius vaisius mes nešame šiandien? Ar matome Dievą veikiantį savo gyvenime šiandien? Ar mūsų artimieji – žmona ar vyras, vaikai ar tėvai – mato pokyčius mūsų kasdieniame gyvenime? Darome ir siekiame to, ko norime mes, ar ko nori Jis?

Jėzus kvietė: Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras (Mt 16, 24–25). Mes visi esame kviečiami nusirengti savo kūniškąją prigimtį ir apsivilkti Kristaus prigimtį. Kristaus mirtis turi įvykti manyje, kad galėčiau gyventi ir prisikėlimo gyvenimą. Mes turime eiti Kristaus keliu – nusižeminti ir mirti sau. Deja, patys savo jėgomis pasikeisti negalime. Mums reikalingas apreiškimas apie Kristaus mirtį ir Jo prisikėlimą. Evangelijos apreiškimas pakeitė Pauliaus gyvenimą. Kristus – Dievo galybė ir išmintis (1 Kor 1, 24), tad siekime Jį pažinti, tapatinkimės su Jo gyvenimu, ir Dievo jėga veiks mumyse.

Sekmadienį, pastorius toliau tęsė savo mintį ir priminė, kad mes, tikintieji, esame kviečiami eiti siauru keliu – sekti Kristumi. Nepakanka tik lankyti bažnyčią, svarbu pažinti Viešpatį ir sekti Juo. Kristaus kryžiaus jėga ne tik gelbsti, bet ir keičia mus, mūsų gyvenimo būdą. Mes jau esame atgimę – Dievo Dvasia gyvena mumyse, bet mūsų kūniška prigimtis vis dar kelia galvą. Kristus kviečia mus išsižadėti savęs, nusižeminti, imti savo kryžių. Apaštalas Paulius Laiške filipiečiams taip pat ragina būti tokio nusistatymo kaip Kristus, kuris nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet nusižemino (Fil 2, 5–8). Jei gyvename pagal kūną – laikomės savo ambicijų, pataikaujame kūnui ir pan., mirsime, bet jei paklusime Dievo Dvasiai – gyvensime (Rom 8, 3–13). Jei norime sekti Kristumi, gyventi su Juo, turime mokėti kainą. Negana tik žinoti apie Kristų, apie Jo atliktą darbą, bet svarbu pažinti Jį, susitapatinti su Jo mirtimi, kad Jo gyvybė galėtų apsireikšti mumyse (žr. 2 Kor 4, 8–10).

Iš Pietų pusrutulio atvykęs ir gan emocingai kalbėjęs svečias ragino susimąstyti, kokiu keliu – siauru ar plačiu – einame? Kaip gyvename – nuolaidžiaudami kūnui ar paklusdami Dvasiai? Ir kvietė kas dieną tapatintis su Kristaus mirtimi, kad mumyse apsireikštų ir Jo prisikėlimo gyvenimas.

Pamokslų įrašus galite rasti čia:

https://soundcloud.com/user-994708886/2019-09-08-roland-la-hausse-sekti-jo-pedomis?fbclid=IwAR0olrz2DQQguYHqYbx75fs4TeQ7A9QGQE2dSCoPINw3X61NAI3R0JTpul0

Bendrinti: