Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Žvilgsnis į ateitį

Skaitant psalmes, stebina, kaip giliai užrašiusieji tas giesmes pažino Kūrėją. Kristus dar nebuvo atėjęs. Senojo Testamento kunigai aukojo gyvulių aukas už žmonių nuodėmes. Tačiau matydami tik ateities šešėlius – per Mozę Kūrėjo duotus nurodymus už nuodėmes aukoti gyvulius, psalmių autoriai buvo atviri žodžiams, Dievo pasakytiems Mozei, kuriuos kartojo giedodami: Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo (103 psalmės 8 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Prisipažinimas

Daugelis tikinčiųjų yra girdėję trumpą psalmę, užrašytą beveik prieš tris tūkstantmečius. Psalmės autorius, Izraelio karalius Dovydas, ją pradeda žodžiais: Viešpats yra mano ganytojas ... (23 psalmės 1 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Reginys

Kūrėjas Senojo Testamento pranašui Ezechieliui parodė įspūdingą viziją. Tiksliau pasakius, pranašas išgyveno dvasinę patirtį: Viešpats jį nuvedė dvasioje į lauką, pilną sausų kaulų, ir vedžiojo po tą lauką. Tuomet Jis pranašo paklausė, ar tie kaulai gali atgyti. (Skaityti daugiau...)

Maistas

Pirmasis amžius, trečiojo dešimtmečio pabaiga. Iš Judėjos į Galilėją keliavo būrelis jaunų vyrų – Jėzus iš Nazareto ir artimiausi jo pasekėjai. Kelias ėjo per Samariją. Apie vidurdienį jie atėjo prie Samarijos miesto, vadinamo Sicharu. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulinio, buvusio už miesto, o jo pasekėjai nuėjo į miestą nupirkti maisto. (Skaityti daugiau...)

Pagalba

Gilioje senovėje izraelitai keliaudavo į Jeruzalę, giedodami psalmę, liudijančią jų ypatingą pasitikėjimą Izraelio Dievu. Praėjus daugiau nei dviem su puse tūkstantmečių, ši psalmė pasiekė mus ir žadina mūsų troškimą pažinti savo Kūrėją, ištikimai besirūpinantį tais, kurie Juo pasitiki. (Skaityti daugiau...)

Iš dešinės ir kairės

Jėzus iš Nazareto su artimiausiais savo pasekėjais ėjo į Jeruzalę. Jis kalbėjo jiems, kad Jeruzalėje bus išduotas Izraelio tautos vadovams, nuteistas mirti, atiduotas kitataučiams tyčiotis, nuplaktas ir nukryžiuotas. (Skaityti daugiau...)

Jo vardas – Jonas

Kasmet švenčiame Jonines, nes pagal krikščionišką tradiciją tai yra Jono Krikštytojo gimimo diena. Tikėtina, kad dauguma kažką girdėjome apie Joną Krikštytoją. Tačiau, kodėl šis žmogus buvo pavadintas Jonu? (Skaityti daugiau...)

Realybės centras

Kažin ar pačią lakiausią vaizduotę turintys mokslinės fantastikos kūrėjai nors apytiksliai įsivaizduoja, kaip atrodo realybės centras ir kas jame vyksta. Kas gali tai žinoti? Vadinu tai realybės centru, nes turiu omeny centrą viso to, kas yra, o ne tik visatą. (Skaityti daugiau...)

Tikrovės akistata

Pirmojo amžiaus pabaiga dabartinės Turkijos teritorijoje. Turtingas Laodikėjos miestas. Paskutinėje Šventojo Rašto knygoje – Apreiškime Jonui – šio miesto krikščionims skirti skaudūs žodžiai, kurie iki šių dienų ragina visus Kristaus pasekėjus neapsigauti, galvojant apie savo dvasinę padėtį. (Skaityti daugiau...)

Ypatinga žinia

Šito išgelbėjimo ieškojo ir kruopščiai jį tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie tyrinėjo, kurį ir kokį laiką skelbė juose esanti Kristaus Dvasia, iš anksto nurodžiusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per tuos, kurie paskelbė Evangeliją Šventąja Dvasia, pasiųsta iš dangaus; į tai trokšta pažvelgti angelai (Apaštalo Petro Pirmojo laiško 1 skyriaus 10–12 eilutės). (Skaityti daugiau...)