Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Teologija

Sinoptinis žvilgsnis į Bibliją (I)

Dviguba Šventojo Rašto prigimtis sukuria prielaidas jo aiškinimui - nors Biblija ir yra Dievo žodis, tačiau „nenukrito iš dangaus", bet buvo perduota žmonių žodžiais skirtinguose istoriniuose ir kultūriniuose kontekstuose.

Debatai dėl Eucharistijos (II)

Pirmi vieši diskutavimai eucharistijos klausimu prasidėjo Strasbūre (tuo metu vokiškas miestas), kai čia atvyko A. Karlštatas (buvęs Liuterio bendražygis, vėliau tapęs radikaliosios reformacijos šalininku).

Debatai dėl eucharistijos (I)

XVI amžius mena įspūdingus istorinius virsmus Senajame žemyne, kuriuos paskatino religinio atsinaujinimo judėjimas - Reformacija.

Moterys ir Reformacija (2 dalis)

Tyrinėtojams ypač įdomus vienuolynų likvidavimo protestantizme klausimas. Analizuojama, kaip šis procesas praktiškai veikė moterų padėtį.

Moterys ir Reformacija (1 dalis)

Moters vaidmuo bažnyčioje ir visuomenėje neabejotinai yra viena įdomiausių ir prieštaringiausių temų krikščionybės istorijoje.

Menas Biblijoje (IV)

Bet kokios formos meno kūrinys - grožinė literatūra, epas arba tapyba - pasižymi informatyviu turiniu.

Menas Biblijoje (III)

Ir nebūdami menininkai profesionalai ar mėgėjai, su meno kūriniais susiduriame kasdien. Mes skaitome knygas, klausomės muzikos, stebime afišas, gėrimės gėlėmis.

Menas Biblijoje (II)

Iki šiol nagrinėjome meną, kuris buvo skirtas Dievui pagarbinti, ar tai būtų angelai, ar gamta.

Menas Biblijoje (I)

Krikščionys evangelikai visados buvo linkę ištremti meną kuo toliau į gyvenimo pakraštį. Jų nuomone, daug svarbiau yra visai kiti dalykai.

Gerai surežisuotas pasaulis? (VII)

Mes pa­nag­ri­nė­jo­me kul­tū­ros her­me­neu­ti­ką ir her­me­neu­ti­kos kul­tū­rą. Da­bar siū­lau pa­svars­ty­ti, ar pa­ti her­me­neu­ti­ka ga­li bū­ti kul­tū­ros kū­ri­mo prie­mo­nė.