Kaip be paliovos melstis

Aš, kaip ir daugelis krikščionių, kiekvieną rytą stengdavausi skirti laiko maldai ir kasdieniams skaitiniams. Tačiau man, kaip ir daugeliui krikščionių, nepavykdavo to daryti nuolatos.

Įsivaizduokite, kaip nustebau, kai, skaitydamas Jono Kalvino veikalą „Krikščioniško tikėjimo pagrindai“, radau vietą, kur jis įrodinėja, jog, kai kalbama apie kasdienę maldą, vieno karto per dieną nepakanka.

Kalvinas atkreipia dėmesį į raginimą – Be paliovos melskitės! (1 Tes 5, 17) ir sako, kad nėra jokių abejonių, jog kiekvienas krikščionis turi siekti nuolatos melstis Dievui, per visą dieną. Tačiau jis priduria: „Kadangi esame silpni, mums reikia į ką nors atsiremti, nes esame tingūs, mums reikia paraginimo, todėl kiekvienas iš mūsų savo dienotvarkėje privalome numatyti ir maldai skirtas valandas.“

Kalvinas ragino nuspręsti, kuriuo laiku, kad ir trumpai, „visa širdimi atsiduosime maldai“. Jis pasiūlė melstis penkis kartus:

  •  vos pabudus ryte;
  • prieš kimbant į darbus;
  • vidurdienį per pietus;
  • po valgio ar po dienos darbų;
  • ir vakare, prieš einant miegoti.

Ir tuoj pat priduria: „Neturėtume į numatytas valandas žiūrėti prietaringai, lyg siektume sumokėti skolą ar atlikti „pareigą Dievui“, ar kaip į galimybę priversti Dievą mus išklausyti“ (3.20.50).

Užrašykite kasdienes maldas

Nors šį paraginimą žinojau daugelį metų, tik neseniai išsiaiškinau, jog Kalvinas buvo užrašęs penkias maldas kiekvienam dienos metui ir įtraukęs jas į savo Ženevos katekizmą (1542–1545 m.). Šios maldos buvo kaip pavyzdžiai atskiriems žmonėms ar šeimoms. Tai paskatino mane pasiremiant jo maldomis užrašyti ir savąsias.

Drąsinčiau ir jus daryti tą patį, ką aš dariau, atradęs Kalvino maldas, – pasiremkite jomis ir sukurkite savo maldas. Užrašyti tekstai, kuriuos galiu skaityti ir kuriais galiu pasiremti melsdamasis Dievui, kad ir trumpai, po vieną minutę, labai padeda nepamiršti Dievo artumo ir tiesų, kurias aptikau iš ryto skaitydamas Bibliją. Tai tarsi įrėmina visą dieną Dievo žodžiu ir Evangelija.

Štai mano maldos – pasinaudokite jomis ir surašykite savąsias.

Rytą atsikėlus – melskime meilės

Tėve, dėkoju Tau už malonę, kuria išsaugojai mano gyvenimą iki šios akimirkos. Duok man šiandien pakankamai meilės – kad jausčiau Tavo meilę (taip nebūsiu išgąsdintas ar užguitas), taip pat meldžiu, kad iš manęs lietųsi meilė Tau (taip nebūsiu išdidus ar savanaudis) ir galėčiau mylėti kitus (taip nebūsiu abejingas, bet būsiu atidus). Te Tavo Dvasia apšviečia mano protą ir praplečia mano širdį.

Gera pradžia be atkaklumo nieko nereiškia, todėl meldžiu, kad manyje ir toliau daugėtų Tavo malonės, kol įvesi į visišką bendrystę su mūsų Viešpačiu, Tavo Sūnumi Jėzumi Kristumi, kad matyčiau Jo nuostabią ir didžią šlovę.

Kadangi atsiguliau miegoti ir šį rytą pabudau tik dėl Tavo malonės, duok man džiaugsmingai ir aiškiai prisiminti, jog kad ir kas nutiktų, galiausiai vieną dieną aš sulauksiu tikrojo prabudimo – prisikėlimo, nes Jėzus numirė už mane ir prisikėlė, kad aš būčiau išteisintas. Dėkoju Tau, Jėzaus vardu.

Prieš pradedant darbus – melskime atkaklumo

Viešpatie, prašau, padėk man visos dienos metu suvokti, kad Tu esi arti, kad vaisingai ir kantriai vykdyčiau Tavo nurodymus, kad būčiau išmintingas ir gailestingas bendraudamas su kitais. Taip pat meldžiu Tavo tėviškos apsaugos nuo pavojų ir negandų. Leisk man šiandien priimti Tavo teikiamą sėkmę ar sunkumus, kad ir kokie jie būtų. Padėk man būti gailestingam ir pasiruošusiam pertraukti ar atidėti savo darbus, kad galėčiau padėti kitiems. Meldžiu to Jėzaus vardu.

Vidurdienį – apmąstykime ir dėkokime už dabartinį gyvenimą

Viešpatie Dieve, dėkoju, kad palaikai mano gyvybę, parūpindamas maisto ir pastogę, kad suteiki man naują gyvenimą per Evangeliją. Dėkoju, kad galiu būti tikras, jog net ir blogi dalykai išeis į gera, kad niekas iš manęs neatims to, kas gera, ir kad manęs dar tikrai laukia tobulas ir nuostabus būsimas gyvenimas.

Viešpatie, leisk man džiaugsmingai pajusti Tavo buvimą ir išlaisvink nuo bandymo save išteisinti kuo tobulesniais darbais, išvaduok nuo kritikos baimės ir savigailos – man būdingų nuodėmių. Padėk man nepakliūti į šio pasaulio siūlomų geismų ar pramogų pinkles, bet kreipk mano širdį į aukštybes, kur Kristus, mano gyvenimas, sėdi Tavo dešinėje. Meldžiu to Jėzaus vardu. (Apmąstykite ryte skaitytas Biblijos eilutes ar skaitinius).

Darbo dienos pabaigoje – melskimės už žmones, kuriuos sutikome ar su kuriais bendravome

Viešpatie, palaimink žemiškais ir dvasiškais palaiminimais mano šeimą, draugus ir artimuosius. Palaimink tuos, kurie šiandien darė mums gera, ir atleisk tiems, kurie padarė ar linkėjo mums blogo, suteik jiems atgailą ir keisk jų mintis į gera. Būk gailestingas tiems, kurie vargsta ar kenčia, padėk jiems jų varguose. Padėk jiems, vardan To, kuris atėjo daryti gera, Skausmų Vyro, Tavo Sūnaus ir mūsų Gelbėtojo, Jėzaus Kristaus. To prašau Jo vardu.

Prieš miegą – melskime ramaus poilsio

Viešpatie, apgink mus šiąnakt nuo visų pavojų ir tų pavojų baimės. Suteik malonės pailsėti ne tik mūsų kūnams, bet dovanok ir dvasinį poilsį mūsų sielai bei sąžinei, iš savo malonės ir meilės paguoski mus ir nuramink.

 Kadangi per visą dieną padariau daugybę nuodėmių, meldžiu, padenk visus mano nusikaltimus savo malone, kad aš neprarasčiau Tavo artumo. Prašau, atleisk man dėl Jėzaus. Galiausiai suteik mums malonės visada gyventi taip, kad niekada nebijotume mirti, kad ar gyvendami, ar mirdami – visada būtume Tavo, dėl Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kurio vardu mes aukojame šias netobulas maldas, gerumo ir teisumo. Amen.

 Iš www.thegospelcoalition.org

vertė Jurga Domarkaitė

Bendrinti: