Pirmosios ekumeninės pamaldos Lietuvoje

Jau įprasta tampančios ekumeninės savaitės (sausio 18-25 d.) proga, skaitytojams siūlome prisiminti ekumeninių pamaldų pradžią Lietuvoje.

1965 XII 5 d. (II Advento sekmadienį) Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, iškilmingai minint LELB kunigo senjoro Vilhelmo Burkevičiaus (1885 XII 6 – 1971 III 8) 80-ties metų jubiliejų, įvyko pirmosios tarpkonfesinės (ekumeninės) pamaldos Lietuvoje, kuriose kartu su Lietuvos liuteronais dalyvavo ne tik Lietuvos Romos katalikų (prelatas Rapolas Kuodis iš Žemaičių Naumiesčio) bei ortodoksų (protojerėjus Joann Semionov) aukšti dvasininkai, bet ir Latvijos bei Estijos liuteronų arkivyskupai dr. Gustavs Tūrs (1890 – 1973) ir dr. Jaan Kiivit (1906 – 1971) su palydovais. Reikia pabrėžti, kad tose pamaldose pirmą kartą Pabaltijyje dalyvavo Romos katalikų ir ortodoksų bažnyčių kunigai. Prisiminkime, kad tų metų gruodžio mėnesį buvo priimti paskutiniai Visuotinio Vatikano II susirinkimo dokumentai. Tik tada, po kelių šimtmečių tarpkonfesinių nesutarimų, protestantai buvo pripažinti ne „eretikais“, o tikėjimo broliais. Todėl ir tapo galimas toks dvasininkų pakiliai praėjęs susitikimas. Jame dalyvavo ir Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupo pavaduotojas vyskupas Peteris Kleperis (1904 V 4 – 1968 IV 21), 1968 III 23 d. išrinktas Latvijos ELB arkivyskupu vietoj į pensiją išėjusio G. Tūro. P. Kleperis Latvijos arkivyskupu buvo vos nepilną mėnesį – jis nuo širdies smūgio netikėtai mirė greitajame traukinyje Maskva-Budapeštas-Belgradas (stotyje Chmelnickaja), vykdamas į tarptautinę liuteronų mažumų Bažnyčių VI konferenciją Budapešte, kurios tema buvo „Mokslinis Biblijos aiškinimas (egzegezė)“. Ar iš tiesų jis mirė sava mirtimi? Gal sovietų valdžia prikišo savo nagus? Beje, toje konferencijoje dalyvavo ir kun. lic. Jonas Kalvanas.

                                                                                                V. Burkevičiaus 80-metis. 1965 12 05 Šilutėje

Kitos tokios ekumeninės pamaldos vyko 1967 VI 25 d. Tauragėje, švenčiant šios ev. liuteronų parapijos 400 metų jubiliejų. Jose dalyvavo Latvijos arkivyskupas G. Tūrs bei vyskupas P. Kleperis, Estijos arkivyskupas J. Kiivit ir generalinis sekretorius August Leepin ir pirmą kartą šios parapijos gyvavimo istorijoje – kitų konfesijų atstovai: ortodoksų protojerėjus J. Semionov ir Romos katalikų dekanas Tauragėje Stanislovas Gorodeckis. Juos pasitiko mūsų kunigas senjoras V. Burkevičius su kitais LELB kunigais. Taip šiose iškilmėse pasireiškė trijų Baltijos tautų ir konfesijų taikus ir broliškas bendravimas (ekumenija).

Trečią kartą ekumeninės pamaldos vyko taip pat Tauragėje – 1975 VII 27 d., minint LELB kunigo senjoro Jono Kalvano (1914 IV 24 - 1995 I 15) ordinacijos 35-erių metų jubiliejų. Pamaldose dalyvavo J. Kalvano studijų draugas, Latvijos arkivyskupas dr. Janis Matulis (1911 - 1985), Estijos arkivyskupas Alfred Tooming (1907 - 1977), LERB kunigas senjoras Povilas Jašinskas (1889 - 1982) iš Biržų, Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų vyskupas German, tauragiškis protojerėjus J. Semionov (1910 - 1986), o katalikų dekanas klebonas kun. Alfonsas Sirus (1918 - 1976) perdavė Telšių vyskupo Juozapo Pletkaus (1895 - 1975) sveikinimus. Tauragės dekanas taip pat pastebėjo, kad prieš kelis amžius pradėjome eiti kiek skirtingais keliais, tačiau einame į tą patį tikslą, trokšdami geriau pažinti Jėzų Kristų ir siekdami amžinybės. Nors mūsų keliai ir skiriasi, - bet jungia viena idėja: Ego vado ad Patrem – Aš einu pas Tėvą! (Jn 16, 17). Po pamaldų svečiai ir parapijų bei Konsistorijos nariai dalyvavo kukliose vaišėse, kur dar buvo pasakyta nuoširdžių sveikinimo žodžių ir įteikta dovanų. Taip pat perskaityti Kauno katalikų vyskupo Liudviko Povilionio (1910-1990) ir kt. raštiški sveikinimai.

1971 VII 25 d., 1974 VIII 18 d. Biržų ev. reformatų bažnyčioje (pašventinta 1874 VIII 18 d.) vyko ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvavo vietos ev. reformatų, ev. liuteronų ir ev. baptistų atstovai. Jose dalyvavo ir kun. senjoras J. Kalvanas. Beje, po II pasaulinio karo Biržų ev. liuteronai ir ev. baptistai, netekę savo maldos namų, pakaitomis (kitomis valandomis) kelis dešimtmečius ev. reformatų bažnyčioje laikydavo savo pamaldas.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.1

https://religija.lt/straipsniai/tyrimai-analize-nuomones/pirmosios-ekumenines-pamaldos-lietuvoje

 

Bendrinti: