Evangelikų bažnyčių šventė Kunigiškių kaime

Kunigiškių kaime, Jonavos raj., po šimtamečiais uosiais, sodyboje, kurioje stovi svirnas, menantis XIX amžių, liepos 25 d. vyko šventinės pamaldos, į kurias susirinko tikintieji iš Jonavos, Ukmergės ir Anykščių evangelikų bažnyčių. Sveikinimo žodį tarė pastorius Giedrius Ažukas kuris džiaugėsi, kad į šventę susirinko toks didelis būrys tikinčiųjų bei savo kalboje akcentavo, kad mūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į mūsų „išpažinimo Apaštalą ir vyriausiąjį Kunigą Jėzų Kristų, kuris buvo ištikimas Jį paskyrusiam“ (Hebr 3,1-2), ir kad būtume tvirti tikėjime bei visuomet „džiaugtumėmės tuo, kad mūsų vardai įrašyti Danguje“(Lk 10,20).

Pamaldų metu šlovino ir pamokslą apie Evangelijos grožį ir išgelbėjimą tikėjimu pasakė pamokslininkas Juozas Stankevičius iš Vievio. Patarnavo malda ir įžvalgomis iš Šventojo Rašto bei ragino aukoti Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnioji Birutė Venteraitienė.    Šioje šventėje taip pat dalyvavo viešnios – Jonavos Trečiojo amžiaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblio „Vakarė“ dainininkės, kurios atliko sakralinės muzikos giesmes, sukurtas pagal poetų Elenos Kaminskienės ir Nerijaus Drūlios eiles. Autorines giesmes giedojo Vitalija Sabanskienė iš Anykščių bei Lina Budrienė iš Jonavos. Galėjome pasidžiaugti Danutės Kasparavičienės nuotraukų paroda, kuri puošė sodybos namo langines.

Po pamaldų vykome į šalia esantį Apeikiškių kaimą (1 km.nuo sodybos), kur Širvintos upėje buvo pakrikštyti Justas, Nojus ir Luknė. Po krikšto pastorius G. Ažukas visiems trims pasikrikštijusiems įteikė krikšto pažymėjimus bei knygeles „Naujasis Miesto katekizmas“.

Ypatinga Dievo malonė lydėjo visos šventės metu. Turėjome puikią galimybę dalintis savo liudijimais ir nuoširdžiu bendravimu su tikėjimo namiškiais iš kitų miestų. Po suneštinių pietų ansamblio „Vakarė“ dalyvės padainavo keletą dainų tėviškės tema. Viešnios buvo paliestos Dievo žodžio, giesmių tekstų ir stebėjosi tikinčiųjų nuoširdumu, o pamaldas įvardino kaip „puikiai organizuotą renginį“. Krikščionys iš Jonavos, Ukmergės, Anykščių bendruomenių išgyveno Viešpaties artumą, džiaugėsi susitikę po ilgo nesimatymo, dėkojo Dangiškajam Tėvui už nuostabų orą, gausias vaišes ir iki vėlaus vakaro nenorėjo skirstytis.

 Už šventę esame dėkingi Viešpačiui, kuris mus surinko ir leido išsiskleisti įvairioms Jo suteiktoms dovanoms, kurios praturtino mus visus.

                                                                                                                                                Birutė Venteraitienė

Nuotraukų autorės – Vitalija Sabanskienė ir Danutė Kasparavičienė