Kodėl vietinė bažnyčia yra svarbi?

Besiruošdamas Dievo garbinimui kitą rytą, susimąsčiau apie vietinę bažnyčią: kas yra bažnyčia? Kodėl Dievas pašaukė mus į šias mažytes bendruomenes? Ar iš tiesų vietinė bažnyčia yra tokia svarbi?

Taip! Vietinė bažnyčia yra svarbi. Vietinė bažnyčia – viena svarbiausių Dievo plano jo žmonėms dalių. Knygos „Bažnyčia sudėtingose vietovėse“ (Church in Hard Places) autoriai Mezas McConnellis ir Mike'as McKinley nurodo kelias priežastis, kodėl vietinė bažnyčia yra svarbi.

Per vietinę bažnyčią Dievas numatė įvykdyti savo misiją pasaulyje. Būtent per vietinę bažnyčią Dievas nori apreikšti save. Jokia pasaulio evangelizavimo strategija ar tarnavimas nėra svarbesni už vietinę bažnyčią. Įdomu pastebėti, jog apaštalas Paulius manė atlikęs savo tarnystę kokiame nors regione ne tada, kai Evangeliją išgirdo visi ten gyvenantys žmonės, bet tada, kai ten buvo įkuriama bažnyčia (žr. Rom 15, 17–21). Paulius žinojo, jog būtent per bažnyčią Evangelija pasieks visus kaimynystėje gyvenančius žmones. Vietinė bažnyčia skelbia Evangeliją savo apylinkėse. Bažnyčia yra Dievo planas, tai – Dievo misija.

Dievui rūpi vietinė bažnyčia, todėl ji turėtų rūpėti ir mums. Bažnyčia yra Jėzaus Kūnas žemėje: o Jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra Jo kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo (Ef 1, 22–23). Ir šią Bažnyčią sudaro patys įvairiausi žmonės. Mes visi kartu žemėje per vietinį tikinčiųjų kūną atstovaujame Kristui. Štai kodėl Bažnyčia yra tokia svarbi Dievo tikslams ir yra naudinga aplinkiniam pasauliui – net ir šiandien, vis labiau susipriešinančioje kultūroje.

Bažnyčia egzistuoja Dievo šlovei ir unikaliu būdu Dievo šlovę išreiškia. Bažnyčia yra pastatyta dėl Jėzaus, Jėzus ją stato ir Jėzus yra jos pamatas. Neįmanoma suvokti, kaip galima atskirti Jėzų nuo vietinės bažnyčios. Jeigu Evangelija yra deimantas didžiajame Dievo išgelbėjimo plane, tai Bažnyčia yra jį įtveriantis apkaustas, palaikantis ir parodantis jį pasauliui geriausioje šviesoje. Jei bažnyčia yra tokia svarbi Dievui, ji turėtų būti svarbi ir mums.

Vietinė bažnyčia yra vieta, kurioje tikintysis auga. Būtent vietinėje bažnyčioje krikščionys susipažįsta su krikščioniškuoju mokymu, yra ugdomi, pataisomi ir lavinami gyventi teisiai: Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko (Ef 4, 11–13). Vietinė bažnyčia suteikia tokias galimybes augti, kurių niekur kitur nerasi. McConnellis sako: „Žmonės nori susiburti ir ko nors kartu siekti, – tokias galimybes ir gali suteikti vietinė bažnyčia. Dažnai į mūsų duris pasibels žmonių, kurie yra girdėję Evangeliją tik iš kokio nors tarpbažnytinio tarnavimo. Deja, beveik visada jiems trūks biblinio pažinimo ir ne visada jie elgsis krikščioniškai. Be vietinės bažnyčios, pasišventusios kantriai juos mokyti ir lavinti, šie žmonės ilgą laiką tiesiog stovės vietoje. Jei norime tapti panašūs į Kristų, mums visiems reikalinga vietinė bažnyčia.

Tikintieji turėtų paklusti vietinės bažnyčios dvasinei valdžiai. Žmonių patirtys gyvenime labai skirtingos, tad kai kuriems jų nėra paprasta paklusti valdžiai. Mezas McConnellis tai patvirtina, sakydamas, kad kai kurie tikintieji nepriima pastabų ir kritikos iš valdžią ir autoritetą turinčių žmonių. Tačiau šią nuostatą reikėtų kuo greičiau keisti. Dievas kviečia krikščionis paklusti dvasinei valdžiai vietinėje bažnyčioje: Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; jie tai tedaro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga (Hbr 13, 17). Visi tikintieji yra pašaukti Dievo pavesti save vyresniųjų rūpesčiui ir priežiūrai. Jokių autoritetų nepaisanti kultūra turėtų pamatyti sveiką vadovavimo ir paklusnumo modelį. Ir tas modelis yra matomas būtent vietinėje bažnyčioje.

Vietinė bažnyčia yra geriausia vieta puoselėti dvasine atsiskaitomybe paremtus santykius. Manau, daugeliui iš jūsų teko susidurti su žmonėmis, manančiais, jog yra pašaukti tarnauti ar net tarnavo kokiame nors tarnavime, nors jų pačių gyvenime buvo betvarkė. Taip vyksta ten, kur žmonės neturi tinkamų dvasine atsiskaitomybe grįstų santykių. Dvasinė atsiskaitomybė ir disciplina reikalinga visiems krikščionims, ir tai suteikia būtent vietinė bažnyčia. Ji nebeleidžia klaidžioti. Ji sukuria aplinką, tinkamą padrąsinti ir pataisyti. Būtent vietinėje bendruomenėje sužadinama meilė vienas kitam bei geri darbai.

Vietinėje bažnyčioje puoselėjamas biblinis požiūris į discipliną. Disciplinuoti neklusnius ar maištaujančius krikščionis – vietinės bažnyčios uždavinys. Tai sudėtingas siekinys, tačiau ši funkcija patikėta būtent bažnyčiai kaip priemonė, atskleidžianti giliausią meilę ir rūpestį dvasine tikinčiųjų būkle. Evangelijoje pagal Matą skaitome: Jei tavo brolis tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie keturių akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad ‘dviejų ar trijų liudytojų parodymais būtų patvirtintas kiekvienas žodis’. Jeigu jis jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei neklausys nė bažnyčios, tebūna jis tau kaip pagonis ir muitininkas (Mt 18, 15–17). Disciplina yra viena iš svarbiausių bažnyčios funkcijų.

Taigi, ruošdamiesi rytoj garbinti Dievą, pamąstykite apie Jo gailestingumą ir malonę, kurią Jis parodė nukreipdamas mus į vietinę bažnyčią. 

http://www.challies.com

vertė Lina Tamonytė