Naujai kadencijai išrinkta Tikėjimo žodžio bendrijos vadovybė (galerija)

 

„Tikėjimo žodžio“ bendrijoje jau tampa tradicija aukščiausią bendrijos valdymo organo – Sinodo – susirinkimą kviesti du kartus per metus: metams prasidedant ir vasarą. Šiais metais antrąjį kartą Sinodas susirinko rugpjūčio 15 d. Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“ raštinėje. Susirinkime dalyvavo 26 bendrijos bažnyčių pastoriai ir vyresnieji, pirmininkavo Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios antrasis pastorius Andrius Bernotas.

Sinode buvo priimta daug naujų sprendimų – vyko rinkimai į įvairias Bendrijos vadovų pareigas. Pasibaigus trejų metų kadencijai slaptu balsavimu buvo renkami Bendrijos vadovas ir Pastorių tarybos pirmininkas, taip pat Sinodas turėjo pritarti regionų išsirinktiems vadovams ir regionams atstovaujantiems Pastorių tarybos nariams. Į Bendrijos vadovo pareigas buvo pasiūlytas vienintelis kandidatas – dabartinis Bendrijos vadovas, Kauno „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius. Pastorius Gabrielius pasidžiaugė jau pasiekta branda ir paminėjo tris svarbiausias Bendrijos būsimo vystymosi kryptis: toliau siekti didesnio atvirumo Bendrijos viduje, augti skaičiumi, steigiant arba priimant naujas bažnyčias, ir plėtoti ryšius su patyrusiais Evangelijos tarnais iš užsienio. Sinodo nariai vienbalsiai išrinko Gabrielių Lukošių eiti „Tikėjimo žodžio“ bendrijos vadovo pareigas dar vieną kadenciją.

Į Pastorių tarybos pirmininkus buvo pasiūlyti trys kandidatai: esamas tarybos vadovas, Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna, Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius Gintautas Gruzdys ir Raseinių „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorė Jurgita Kučinskienė. Visi kandidatai pabrėžė, kad svarbu stiprinti Bendrijos vienybę ir išorinius jos ryšius. Suskaičiavus balsus, kvalifikuota balsų dauguma (2/3 balsavusiųjų pritarus, kaip nustatyta Bendrijos nuostatuose) Pastorių tarybos pirmininku ateinantiems trejiems metams išrinktas Ramūnas Jukna.

Regionai pristatė Sinodui išsirinktus vadovus. Aukštaitijos regiono vadovu antrajai kadencijai išrinktas Ignalinos bažnyčios pastorius Darius Aškinis, Kauno regiono vadovu – Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas, Šiaulių regiono vadovu – Radviliškio bažnyčios pastorius Nerijus Verdingas. Sinodas taip pat nustatė mažesnį Pastorių tarybos narių skaičių – nuo šiol Pastorių tarybą sudarys aštuoni nariai: po du narius iš kiekvieno regiono (vadovas ir vienas atstovas), Bendrijos vadovas ir Pastorių tarybos pirmininkas. Sinodas pritarė regionų siūlymams į Pastorių tarybą išrinkti Vilniaus bažnyčios pastorių Darių Širvį, Raseinių bažnyčios pastorę Jurgitą Kučinskienę ir Kuršėnų evangelinės bažnyčios pastorių Romą Tuominį.

Baigiantis Sinodui buvo aptarti keli organizacinio pobūdžio klausimai. Sinodas patenkino Gargždų bažnyčios pastoriaus Valentino Ivanovo prašymą dėl sveikatos būklės ir kitų sudėtingų aplinkybių vienerius metus atsitraukti nuo tarnystės ir sutiko, kad bendruomenę tuo metu ganytų vyresnysis Vytautas Sajauskas ir Vilija Ivanovienė. Taip pat Sinodas nusprendė esamą Finansų grupę, kurią šiuo metu sudaro Darius Šulskis ir Rima Bocisienė, pertvarkyti į Revizijos komisiją ir pavesti jai stebėti, kaip naudojami Bendrijos finansai.

Kitas „Tikėjimo žodžio“ bendrijos Sinodas vyks 2018 m. sausio 13 d.

Kviečiame melstis, kad mąstydami bei toliau svarstydami visai Bendrijai aktualius klausimus būtume jautrūs Šventosios Dvasios vėjui, o galiausia priimti sprendimai statydintų bažnyčias, padėtų sėti žmonių širdyse Evangelijos sėklas ir brandinti mokinystės vaisius. Sveikiname Bendrijos vadovą, Pastorių tarybos pirmininką ir kitus brolius bei seserį, kuriuos Sinodas ir – tikime – Dievo dvasia paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytų Dievo bažnyčią, kurią Jis įsigijo savo krauju (Apd 20, 28). 

Nuotraukos Gintauto Tumulio

 

Bendrinti: