Lietuvos šimtmečiui skirtos pamaldos Vilniaus reformatų bažnyčioje

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje  vasario 15 dieną vyko  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo pamaldos. Pamaldas laikė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas ir parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Vasario 16-oji - ypatinga šventė Vilniaus reformatų parapijai. 1918 metais Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašęs vienas iš 20-ies Lietuvos Tarybos narių yra mūsų parapijietės Kristinos Šernaitės senelis Jokūbas Šernas. Tai pat dar keliems parapijos nariams yra itin brangus signataro Jokūbo Šerno atminimas. Jo vyriausiojo brolio Juozo vaikaitė - buvusi ilgametė mūsų parapijos buhalterė Rita; buvusi seniūnė Birutė - signataro sesers Marytės vaikaitė, o Lietuvos ev. reformatų gen. superintendentas kunigas Tomas Šernas – signataro sesers Marytės provaikaitis.

Šventei pritaikytą homiliją pasakė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas.

Vėliau šventines pamaldas papuošė asociacijos „Vilniui ir Tautai” apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Šių apdovanojimų Komisijos pirmininkas yra kun. Tomas Šernas.

Be kitų nominantų Antrojo laipsnio medaliu buvo apdovanota ir katalikų radijo „Mažoji studija“ bendradarbė, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertmeisterė Jūratė Kuodytė

Nominantė sakė : “Stebuklas, kad šiandien turime šią bažnyčią, kur sovietmečiu ne kartą man teko  žiūrėti kino filmus. Taip pat stebuklas, kas esame laisvi ir galime melstis šioje bažnyčioje ….”

Asociacijos „Vilniui ir Tautai” apdovanojimus „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ skiria komisija, kurią sudaro po vieną atstovą iš pasirašiusiųjų apdovanojimo sutartį organizacijų. Šis apdovanojimas suteikiamas ypač nusipelniusiems sostinei, tautai ir Lietuvai asmenims- ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir užsienio piliečiams, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje, bendruomeninėje ir vietos savivaldybių  veikloje, savo darbais ir gyvenimu stiprinantiems Lietuvos Nepriklausomybę, puoselėjantiems mūsų valstybės gynybą ir nacionalinį saugumą. Medalius iki šiol gavo apie 400 nominantų.

Seimo narys Arūnas Gelūnas padėkojo kun.Tomui Šernui už netikėtą ir labai malonų kvietimą būti pamaldose.

Pamaldas savo giesmėmis papuošė jungtinis Vilniaus reformatų  bei Pagirių choristų kolektyvas, vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Iškilmingos pamaldos baigtos, giedant Lietuvos Respublikos himną. Po jų neskubėjome skirstytis, bendravome Agapėje. O kitapus bažnyčios, vadinamąjame Reformatų skvere, visus jaukiai nuteikė meninė šimto žvakelių instaliacija, skirta Atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

https://ref.lt/142-naujienos/805-lietuvos-simtmeciui-skirtos-pamaldos

Bendrinti: