Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Viešpats brangina tarnystę darbo vietoje

Skaitydami Bibliją atrandame, kad darbą įsteigė Dievas. Pradžios knygos pirmame skyriuje septynis kartus paminėta, kad Viešpats Dievas darbavosi ir savo triūsą įvertino „gerai“ ar „labai gerai“.

Kančia ir džiaugsmas

Artėjančios Velykos kiekvienam turėtų priminti Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą iš mirusiųjų. Šie istoriniai įvykiai yra vienintelė kiekvieno žmogaus viltis, galvojant apie susitaikymą su Kūrėju ir neišvengiamą žemiško gyvenimo pabaigą. Suprantu, jog daugelis nesutiks su tokiu teiginiu, bet tai nekeičia tikrovės.

Pranašo Jonos ženklas

Tada jie klausė: „Kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir Tave įtikėtume?“ (Jn 6, 30).
Kartais apie pačius sudėtingiausius dalykus Dievas kalba mums palyginimais, patvirtina ir paaiškina pasitelkdamas ženklus bei simbolius.

Balandžio mėnesį melskime

Štai kokią galima padaryti išvadą: pirmiausia, ko mums reikia – tai susitelkimas. Jei mes visi ir žūsime nuo atominės bombos, tai tegu prieš tai bombai nukrintant, mes būsime užsiėmę protingais ir mūsų žmogiškumui derančiais dalykais – malda, darbu, mokymu, skaitymu, muzikos klausymu, vaikų maudymu, teniso žaidimu, bendravimu su draugais, strėlyčių mėtymu į taikinį – bet netapsime išgąsdinta avių banda, vien tik ir galvojančia apie bombas.

Kviečiame melstis

Brangieji, ieškokime Viešpaties, melskimės, užtardami pandemijos drebinamą pasaulį ir savo šalį, o taip pat, iškilus poreikiui, padėkime vieni kitiems.

Mylinti širdis

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukiejus, susirinko kartu, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas Jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu.“ Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis – panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 22, 34–40).