Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Advento dvasingumas

Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. <…> Laikas perplėšti ir susiūti, laikas tylėti ir kalbėti, laikas mylėti ir nekęsti, laikas karui ir taikai. (Ekl 3, 1, 7-8)

Atsinaujinimas

Šiais metais protestantiškas pasaulis švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų. Lietuvos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais. Tai didelis padrąsinimas tikintiesiems, žinia, kad ir valdžioje yra drąsių politikų, nebijančių eiti prieš srovę.

Netekome Vandos Šiaudvytienės

Mielieji,
pas Viešpatį išėjo daugelio pažįstama ir mylima sesuo Kristuje, aktyvi maldininkė, ilgametė mūsų bendruomenės narė Vanda Šiaudvytienė

„Teisusis gyvens tikėjimu“

Jūsų dėmesiui siūlome Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio homiliją, skambėjusią Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje iškilmingų Reformacijos 500 šventei skirtų pamaldų metu.

Biblinio pamokslavimo eskizai (2 dalis)

Šiandien populiaru sakyti, jog esama daug religijų ir skirtingų įsitikinimų apie Dievą, tačiau niekas nežino, koks Dievas yra iš tikrųjų. Tai kartais mėginama iliustruoti dramblio ir aklųjų metafora: kiekvienas tikėjimas apie „dramblį“ (Dievą) kalba iš savo perspektyvos, bet suvokia jį tik iš dalies.

Biblinio pamokslavimo eskizai

Šiandien pamokslavimas nėra itin populiarus užsiėmimas. Retai pasitaiko, kad abitūros egzaminus laikantis gimnazistas svajotų apie su Dievo žodžio skelbimu susijusią dvasininko – kunigo arba pastoriaus – profesiją.

Maldos kryptys spalio-gruodžio mėn.

Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.
2 Kronikų 7,14

Netekome Reginos Runevič

Brangieji,
su liūdesiu pranešame, kad penktadienį, po sunkios ligos pas Viešpatį iškeliavo brangi sesuo, ilgametė mūsų bažnyčios narė, ištikimai tarnavusi ir rėmusi bendruomenę.

Apie duoną kasdieninę

Evangelijos pagal Joną 4 skyriuje aprašyta viena istorija iš Jėzaus Kristaus gyvenimo: kaip Jis, ilsėdamasis prie Jokūbo šulinio, užkalbina vietinę moterį – samarietę.

Gyvenimas apsčiai

Vieną dieną netikėtai mintyse iškilo žodžiai: ,,Aš atėjau duoti gyvenimo apsčiai.“ Susiradęs šiuos Jėzaus pasakytus žodžius: Vagis ateina vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų (Jn 10, 10), – bandžiau suvokti, ką Jėzus norėjo tuo pasakyti. Apie kokį gyvenimo apstumą Jis kalba?