Sveikiname Alytaus evangelinę bažnyčią – jai 30-imt!

Alytaus evangelinę bažnyčią sveikina Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius:

https://www.facebook.com/alytausevangeline.baznycia/videos/494192235291698

***

Miela sese, Alytaus evangeline bažnyčia!

Sveikinu Tave ir visus Tiesą mylinčius Tavo vaikus su 30-uoju gimtadieniu – tebus su Jumis malonė, gailestingumas, ramybė nuo Dievo Tėvo ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus, Tėvo Sūnaus, tiesoje ir meilėje (2 Jn 3).

Meldžiu, kad ir toliau mylėtumėte vieni kitus. O meilė – tai gyventi pagal Jo įsakymus. Kaip žinai, Viešpaties įsakymai Jo vaikams nėra sunkūs...

Tikiuosi vėl greitai drauge švęsti Vienybės šventę, kad stiprėtume Tikėjime, guostumės Viltyje ir būtume pripildyti bendrystės Džiaugsmo.

Sesuo Jėzuje Kristuje – Vilniaus evangelinė bažnyčia ir jos vaikai

Pastorius Darius Širvys

***

Brangūs Alytaus bažnyčios broliai ir sesės,

Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose, kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite Jį, nors ir nesate Jo matę; tikėdami Jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, gaudami jūsų tikėjimo tikslą – sielų išgelbėjimą.(1 Pt1,5-9)

Tik Dievo jėga gali mums suteikti galimybę tikėti ir būti išgelbėtais iš pražūties. Todėl linkime tikrai džiaugtis, kad esate drauge jau 30 metų ir drauge einate per įvairius išmėginimus, kuriais tikrinamas jūsų tikėjimas. Nes tik išbandytas tikintysis yra ir bus vertesnis už bet kokią šio pasaulio šlovę, šio pasaulio blizgesį ir už viską kas pasaulio akims yra svarbu ir brangu. Jėzus apsireikš visiems, taip rašo Dievo žodis. Kokie mes stosime prieš Jo sostą, parodo mūsų tikėjimas šiandien.

Linkime neprarasti išgelbėjimo džiaugsmo ir visada likti ištikimiems mūsų mylimojo Jėzaus Kristaus vardui ir Jo nuostatoms. Melsdami už jus linkime nepasiduoti išbandymų metu ir neabejoti Kristaus pašaukimu, nes jūsų laukia dideli darbai Dievo karalystės labui. Tikėkite tvirtai!!!

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios vardu

pastorius Giedrius Ažukas

***

Pasveikinimas Alytaus bažnyčiai

Ateik pagarbink atsiklaupk,

Nes Jis ir tavo Kūrėjas.

O, mes - Jo tauta, Jo žmonės, Jo ganyklos avys.

Ir Avinėlio nuotaka, Avinėlio nuotaka...

(pagal Psalmes Ps 95, 6-7, Ps 100, 3)

Šią giesmę pirmą kartą giedant išgirdau Alytaus bažnyčioje, atvykęs kartu su Arūnu Adomaičiu, atlikti tuometinės Tikėjimo žodžio bendrijos vadovybės paliepimo – pristatyti ir pasimelsti už paskirtus tarnautojus. Pamenu, kaip ta giedama giesmė ir ją giedantys žmonės iki ašarų lietė mano širdį... Tai buvo 1991-1992m.(?) Prabėgo nei daug, nei mažai – 30 metų. Daug kas keitėsi – ir giedamos giesmės ir jas giedantys. Bet, visi mes pasilikę – tebeesame Jo tauta, Jo žmonės, Jo ganyklos avys... ir Avinėlio nuotaka. O, Jis vis dar tebėra mūsų Kūrėjas, žinantis dėl ko ir kokiam tikslui mus sukūrė. Išlikime JO avimis, JO nuotaka iki galo. Sveikinimai brangūs broliai ir sesės Kristuje Jėzuje bažnyčios 30-io proga.

Brolis Gintautas Gruzdys iš Elektrėnų

***

Sveikinimas Alytaus evangelinei bažnyčiai

pastorius Ramūnas Jukna

Panevėžys

https://www.facebook.com/alytausevangeline.baznycia/videos/494192725291649

 

***

Sveikinimai Alytaus evangelinei bažnyčiai

pastorė Jurgita Kučinskienė, Raseiniai

https://www.facebook.com/alytausevangeline.baznycia/videos/494196041957984

 

***

Sveikinimai Alytaus evangelinei bažnyčiai

pastorius Nerijus Verdingas

Radviliškis

https://www.facebook.com/alytausevangeline.baznycia/videos/494198511957737

 

***

Sveikinimai Alytaus evangelinei bažnyčiai

Eduardas ir Daiva Smelovai, Dublinas

https://www.facebook.com/alytausevangeline.baznycia/videos/494198858624369

 

***

Mūsų siela laukia Viešpaties – Jis mūsų pagalba ir skydas. Juo džiaugsis mūsų širdis, nes Jo šventuoju vardu mes pasitikėjome. Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi (Ps 33, 20-22)

SU GIMTADIENIU!

Daiva Legeckienė

***

Sveikinu visą bažnyčios bendruomenę gimtadienio proga.

Edgaras Untulis, Plungės Evangelijos bažnyčios pastorius

***

Su gimtadieniu ????

Saulė Juzelėnienė

Bendrinti: