Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Nepamatytas stebuklas

To žmogaus žodžiai kėlė ypatingą Izraelio tautos mokytojų ir Šventojo Rašto tyrinėtojų pasipiktinimą. Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose turį amžinąjį gyvenimą. O Raštai liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą.

Skirtingi tėvai

Pirmojo amžiaus Jeruzalė. Šventyklos kieme susirinkę izraelitai klausėsi iš provincijos atkeliavusio pamokslininko. Jis kalbėjo kitaip, nei kiti to meto pamokslininkai. Daugelis iš jų įtikėjo, kad tas jaunas vyras yra senovės pranašų skelbtas Izraelio karalius. (Skaityti daugiau...)

Garbinimas

Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę, tarė Jam: „Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ Tada Jėzus jam atsakė: „Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: „Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!“ (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 8–10 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Atvaizdas

Skaitant aprašytus Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykius gali kilti klausimas, ką bendro su mūsų dienomis turi tie tolimos praeities įvykiai.
Ten, pirmojo amžiaus pradžioje Romos imperijos provincijoje gyveno kažkokie fariziejai (tuo metu izraelitų visuomenės gerbiami žmonės), kurie piktinosi pamokslininku Jėzumi iš Nazareto. (Skaityti daugiau...)

Svarbiausia žinia

Tai buvo labai keistas įvykis pirmojo amžiaus Izraelyje. Jis užrašytas Naujajame Testamente. Pasiklausyti keliaujančio pamokslininko susirinko daug žmonių. Jie netilpo namuose, kuriuose mokė tas pamokslininkas, ir nemaža dalis susigrūdo prie durų. Pamokslininko vardas – Jėzus. (Skaityti daugiau...)

Nekintantis noras

Naujajame Testamente skaitome tris kartus užrašytą tą patį įvykį, kaip pas Jėzų Nazarietį atėjo raupsuotas žmogus. Tai nutiko maždaug apie trisdešimtuosius pirmojo amžiaus metus Izraelio žemėje ir apie šį įvykį liudija evangelistai Matas, Morkus ir Lukas. (Skaityti daugiau...)

Nuolatos prisiminti

Žmogų, skaitantį Šventąjį Raštą, gali nustebinti vieno iš autorių – apaštalo Pauliaus užrašyti žodžiai, skirti jaunesniam pagalbininkui Timotiejui.
Apaštalas rašė iš kalėjimo, nes buvo suimtas ir įkalintas už Evangelijos skelbimą pagonims. (Skaityti daugiau...)

Paklusnumas

Manau, kad žodis „paklusnumas“ kiekvienam iš mūsų sukelia įvairių minčių bei jausmų.
Kodėl, kaip ir kam mes paklūstame?
Tenka pripažinti, kad visi žmonės kažkam paklūsta. Kiekvienas paklūsta tam, kuo yra patikėjęs, tam, kurį labiausiai myli. (Skaityti daugiau...)

Keistos derybos

Pažvelkime į tolimą praeitį – į įvykį, nutikusį maždaug prieš keturis tūkstančius metų. Mums jį papasakoja Šventasis Raštas: Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės ąžuolų, kai jis sėdėjo palapinės prieangyje pačioje dienos kaitroje. Jis, pakėlęs akis, pamatė tris vyrus, stovinčius prieš jį. Jis išbėgo iš palapinės ir, nusilenkęs iki žemės, tarė: „Mano Viešpatie, jei radau malonę Tavo akyse, prašau, neaplenk savo tarno!“ (Pradžios knygos 18 skyriaus 1–3 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Įžvalga

Viešpats pažiūrėjo į žmones iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo. Nėra darančio gera, nėra nė vieno (Psalmių knygos 14 skyriaus 2–3 eilutės).
Stulbinanti įžvalga, visiškai nebūdinga mums, žmonėms. (Skaityti daugiau...)