Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Išmintis šaukia

Per Šventojo Rašto puslapius iš gilios praeities mus pasiekia tikinčių žmonių liudijimai apie Kūrėją. Norėčiau atkreipti mūsų dėmesį į karaliaus Saliamono liudijimą, kurį jis mums paliko Patarlių knygoje. (Skaityti daugiau...)

Ant kalno

To žmogaus turėta patirtis paliko jam tokį didelį įspūdį, jog apie ją skaitome po dviejų tūkstančių metų jo laiške ir kitų jo amžininkų raštuose. Šiandien tą žmogų žinome kaip apaštalą Petrą. (Skaityti daugiau...)

Įėjau į šventyklą

Šią patirtį užrašė labai seniai gyvenęs žmogus. Apie tai, ką patyrė, jis sukūrė psalmę, ir ta psalmė pasiekė mūsų dienas išversta į daugybę kalbų, kad ją galėtų perskaityti įvairiausių tautų žmonės. (Skaityti daugiau...)

Palaiminti vargšai

Pirmas amžius Izraelio žemėje. Ligos išvarginta moteris. Dvylika metų ją kamavo kraujoplūdis. Galima tik nuspėti, kaip ji buvo žeminama bei niekinama. (Skaityti daugiau...)

Du šeimininkai

Kodėl yra pasakyta, kad niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, ir ką reiškia toks tarnavimas? Kaip tai atrodo, kai tarnaujame dviem vadovams? Esame pasidalinę ir galiausiai vieno vadovo nurodymai tampa svarbesni negu kito. (Skaityti daugiau...)

Akių sveikata

Tie žmonės buvo įsitikinę, kad jų religinės pastangos tikrai patinka Dievui. Jie uoliai laikėsi moralės normų bei paveldėtų religinių tradicijų ir labai dėmesingai vykdė įvairias kasdienes apeigas. (Skaityti daugiau...)

Apaštalo žvilgsnis

Buvęs žvejys, o dabar Jėzaus Kristaus apaštalas, brandaus amžiaus vyras, vardu Petras, rašo laišką persekiojimus patiriantiems Kristaus pasekėjams. Jis prabyla apie didingą ateities viltį – nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį palikimą, paruoštą tikintiesiems danguje. (Skaityti daugiau...)

Kitoks žmogus

Tautos vadovų pasiųsti sargybiniai jį turėjo suimti, bet sugrįžo neįvykdę nurodymo. Į klausimą, kodėl jo neatvedė, pasiųstieji atsakė, kad niekados žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip šis. (Skaityti daugiau...)

Teisingumas

Susirinko aukščiausias Izraelio tautos teismas – sinedrionas. Teismo procese dalyvavo aukštieji kunigai ir tautos vyresnieji. Jie visi ieškojo kokių nors parodymų, kad teisiamąjį galėtų pasmerkti mirčiai. (Skaityti daugiau...)

Šventi ir nekalti

Ar gali žmonės pasirodyti Kūrėjo akivaizdoje šventi, tyri ir nekalti? Žmonėms sunku atsakyti į šį klausimą, nes labai dažnai net nenujaučiame, ką reiškia atsistoti Kūrėjo akivaizdoje ir kaip atrodo tikras šventumas. (Skaityti daugiau...)