Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Maistas

Pirmasis amžius, trečiojo dešimtmečio pabaiga. Iš Judėjos į Galilėją keliavo būrelis jaunų vyrų – Jėzus iš Nazareto ir artimiausi jo pasekėjai. Kelias ėjo per Samariją. Apie vidurdienį jie atėjo prie Samarijos miesto, vadinamo Sicharu. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulinio, buvusio už miesto, o jo pasekėjai nuėjo į miestą nupirkti maisto. (Skaityti daugiau...)

Pagalba

Gilioje senovėje izraelitai keliaudavo į Jeruzalę, giedodami psalmę, liudijančią jų ypatingą pasitikėjimą Izraelio Dievu. Praėjus daugiau nei dviem su puse tūkstantmečių, ši psalmė pasiekė mus ir žadina mūsų troškimą pažinti savo Kūrėją, ištikimai besirūpinantį tais, kurie Juo pasitiki. (Skaityti daugiau...)

Iš dešinės ir kairės

Jėzus iš Nazareto su artimiausiais savo pasekėjais ėjo į Jeruzalę. Jis kalbėjo jiems, kad Jeruzalėje bus išduotas Izraelio tautos vadovams, nuteistas mirti, atiduotas kitataučiams tyčiotis, nuplaktas ir nukryžiuotas. (Skaityti daugiau...)

Jo vardas – Jonas

Kasmet švenčiame Jonines, nes pagal krikščionišką tradiciją tai yra Jono Krikštytojo gimimo diena. Tikėtina, kad dauguma kažką girdėjome apie Joną Krikštytoją. Tačiau, kodėl šis žmogus buvo pavadintas Jonu? (Skaityti daugiau...)

Realybės centras

Kažin ar pačią lakiausią vaizduotę turintys mokslinės fantastikos kūrėjai nors apytiksliai įsivaizduoja, kaip atrodo realybės centras ir kas jame vyksta. Kas gali tai žinoti? Vadinu tai realybės centru, nes turiu omeny centrą viso to, kas yra, o ne tik visatą. (Skaityti daugiau...)

Tikrovės akistata

Pirmojo amžiaus pabaiga dabartinės Turkijos teritorijoje. Turtingas Laodikėjos miestas. Paskutinėje Šventojo Rašto knygoje – Apreiškime Jonui – šio miesto krikščionims skirti skaudūs žodžiai, kurie iki šių dienų ragina visus Kristaus pasekėjus neapsigauti, galvojant apie savo dvasinę padėtį. (Skaityti daugiau...)

Ypatinga žinia

Šito išgelbėjimo ieškojo ir kruopščiai jį tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie tyrinėjo, kurį ir kokį laiką skelbė juose esanti Kristaus Dvasia, iš anksto nurodžiusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per tuos, kurie paskelbė Evangeliją Šventąja Dvasia, pasiųsta iš dangaus; į tai trokšta pažvelgti angelai (Apaštalo Petro Pirmojo laiško 1 skyriaus 10–12 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Kvietimas pasilikti

Jėzus iš Nazareto paskutinį vakarą prieš jį suimant, kalbėdamas savo artimiausiems pasekėjams, palygino dangiškąjį Tėvą su vynininku, save su vynmedžiu, o juos su šakelėmis.
Pirmiausia Jėzus pasakė, kad mūsų Kūrėjas – Dievas Tėvas panašus į sodininką, besirūpinantį, kad jo prižiūrimas vynmedis neštų daug vaisių. (Skaityti daugiau...)

Esanti mumyse ir tarp mūsų

Kai Jėzus iš Nazareto vaikščiojo Izraelio žemėje, buvo sunku pagalvoti, jog tai žmogus, kurio pasaulėžiūra ir mąstymas iš esmės skyrėsi nuo visų jo amžininkų. Jo esybė, mąstysena ir jausmai nebuvo pažeisti nuodėmės – egoizmo. Mums labai sunku net įsivaizduoti, kaip tai atrodo, nes nebuvo ir nėra daugiau nė vieno tokio žmogaus.(Skaityti daugiau,,,)

Atėjimo ženklai

Iki Jėzaus Kristaus nukryžiavimo buvo likusios kelios dienos. Tačiau Jo pasekėjai to nesuprato. Ateities įvykius jie įsivaizdavo visiškai kitaip. Būdami įsitikinę, kad Jėzus yra Raštuose išpranašautas Izraelio karalius, jie laukė, kada Jis atsisės į savo sostą ir įtvirtins Izraelyje dievišką tvarką. (Skaityti daugiau...)