Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Kūrėjas ir Teisėjas

Pirmojo amžiaus vidury į Atėnus, graikiškosios išminties sostinę, atkeliavo žydų tautybės vyras ir turgaus aikštėje pradėjo žmonėms skelbti tikėjimą Kūrėjo paskirtu visų žmonių karaliumi ir teisėju. Kai kurie atėniečiai, išgirdę jo skelbiamą žinią, panoro išsiaiškinti, apie ką šis atvykėlis kalba, ir nusivedė jį Areopagą, aukščiausią religinių klausimų sprendimo instanciją Atėnuose. (Skaityti daugiau...)

Evangelijos vaisiai

Paskutinėmis dienomis mano dėmesį patraukė frazė „Evangelijos vaisiai“. Pagalvojau, ką ji man reiškia, ir pamačiau, jog reiškia viską, ko galėčiau norėti tiek sau, tiek kiekvienam žmogui.
Tam, kad perteikčiau mane sukrėtusią mintį, pasitelksiu Jėzaus Nazariečio pasakytus žodžius: … kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius... (Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 17 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Kelrodis ženklas

Apie trisdešimtuosius pirmojo amžiaus metus Izraelyje staiga prasidėjo ypatingas sujudimas. Didelės minios žmonių ėjo prie Jordano upės, kur jaunas vyras, vardu Jonas, skelbė: „Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė.“ Izraelio tautoje jau kuris laikas brendo dangaus karalystės lūkestis – žmonės laukė Šventuosiuose Raštuose išpranašauto karaliaus, Dievo siųstojo tautos vadovo. (Skaityti daugiau...)

Tema

Ar kiekvienas žmogus gali save vadinti Dievo vaiku? Šiuo klausimu yra įvairių nuomonių. Tačiau pirmame Evangelijos pagal Joną skyriuje apaštalas liudija, kad galia tapti Dievo vaikais suteikiama tiems, kurie priima įsikūnijusį Dievo Žodį, kurie tiki Jo vardą. Jie gimsta iš Dievo. (Skaityti daugiau...)

Tikroji šviesa

Evangelijoje pagal Joną skaitome, kad buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Tai Jonas Krikštytojas, ypatingas Dievo pasiuntinys, šaukiantis atgailai Izraelio žmones, nes prisiartino dangaus karalystė. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet atėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų... (Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 7–8 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Atpažinimo ženklas

Nuo tų laikų, kai Izraelis buvo išvestas iš Egipto vergijos, Kūrėjas nustatė kunigų tarnystės ir aukų atnašavimo tvarką šventykloje: Įsakyk izraelitams skirtu laiku aukoti duonos ir deginamąsias aukas kaip malonų kvapą. Šitos aukos bus: kasdien du sveiki metiniai avinėliai nuolatinei deginamajai aukai; vieną aukosite rytą, o antrą – vakare; ir duonos aukai dešimtą efos dalį smulkių miltų, sumaišytų su ketvirtadaliu hino tyriausio aliejaus. Tai bus nuolatinė deginamoji auka, kaip buvo įsakyta Sinajaus kalne, malonus kvapas Viešpačiui (Skaičių knygos 28 skyriaus 2–6 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Apie ką jie kalbėjo?

Apie šį įvykį papasakojo trys Naujojo Testamento autoriai – evangelistai Matas, Morkus ir Lukas bei trumpai savo antrame laiške užsiminė apaštalas Petras.
Jėzus iš Nazareto, pasikvietęs tris savo artimiausius pasekėjus Petrą, Jokūbą ir Joną, užkopė į kalną melstis. Jėzui besimeldžiant jo išvaizda pasikeitė, o drabužiai pradėjo spindėti tarsi sniegas. Ir štai apgaubti Dievo šlovės pasirodė du vyrai ir kalbėjosi su Juo. (Skaityti daugiau...)

Kaip suprasti?

Koks žmogus gali suprasti Šventąjį Raštą? Ar jis turi būti baigęs specialius mokslus? Ar gali būti visiškai neišsilavinęs?
Pirmajame amžiuje, kai Kristaus apaštalai rašė Naujojo Testamento laiškus tikinčiųjų bendruomenėms, tik nedaugelis tikinčiųjų tose bendruomenėse mokėjo skaityti. Apaštalų laiškai buvo garsiai skaitomi susirinkus tikintiesiems. Ir vis dėlto tie žmonės suprasdavo tai, kas buvo parašyta. (Skaityti daugiau...)

Saugok laisvę

Apaštalas Jonas, pasakodamas pirmame amžiuje vykusį nutikimą, pasako mums labai svarbią žinią – neužtenka atgauti laisvę, reikia ją saugoti. (Skaityti daugiau...)

Gyva viltis

Pirmame amžiuje krikščionims dėl išpažįstamo tikėjimo patiriant persekiojimus, apaštalas Petras tikėjimo broliams ir seserims rašė: Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje (Apaštalo Petro Pirmojo laiško 1 skyriaus 3–4 eilutės). (Skaityti daugiau...)