Ant kalno

To žmogaus turėta patirtis paliko jam tokį didelį įspūdį, jog apie ją skaitome po dviejų tūkstančių metų jo laiške ir kitų jo amžininkų raštuose. Šiandien tą žmogų žinome kaip apaštalą Petrą. Tuo metu jis buvo neseniai žvejo amatą palikęs jaunas vyras, tapęs Jėzaus Nazariečio pasekėju.

Atrodytų, kas čia ypatingo: keturi jauni vyrai pirmojo amžiaus pradžioje užlipo į kalną melstis. Tiksliau – jaunas pamokslininkas, vardu Jėzus, ir trys artimiausi jo pasekėjai – Simonas, vadinamas Petru, bei du broliai, Jonas ir Jokūbas. Tačiau tai, ką jie patyrė ant kalno, buvo nepamirštama.

Kai jų mokytojas meldėsi, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai ėmė spindėti. Iš kažkur atsirado dar du šlovingai atrodantys vyrai. Jėzaus mokiniai suprato, kad tai didieji tolimos praeities pranašai – Mozė ir Elijas. Turėjo būti labai keista suvokti, kad legendomis tapę asmenys, apie kuriuos skaitoma Šventuosiuose Raštuose, yra tikresni už tave ir nebepavaldūs laikui.

Tie du vyrai kalbėjosi su jų mokytoju apie netolimos ateities įvykį ant kito kalno, vadinamo Golgota, bet Jėzaus pasekėjai tuomet dar nesuprato, jog buvo kalbama apie svarbiausią įvykį visos žmonijos istorijoje – Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus už visų mūsų nuodėmes.

Mozei ir Elijui tolstant, mokinius apgaubė šviesus debesis, ir iš debesies pasigirdo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite.“ Apaštalas Petras, jau savo gyvenimo pabaigoje rašydamas tikintiesiems, apie tą įvykį kalbėjo tokiais žodžiais: Juk mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę Jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš tobulybės šlovės nuskambėjo Jam balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi.“ Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su Juo ant šventojo kalno (Apaštalo Petro Antrojo laiško 1 skyriaus 16–18 eilutės).

Ką mums šiandien reiškia anuomet apaštalo turėta patirtis ir girdėti Kūrėjo žodžiai? Manau, jog reiškia tą patį, ką ir tuomet girdėjusiems tuos žodžius: Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite (Evangelijos pagal Morkų 9 skyriaus 7 eilutė).  

Bendrinti: