Dievo noras

Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau negu deginamųjų aukų (Ozėjo pranašystės 6 skyriaus 6 eilutė). 

Šie žodžiai buvo ištarti maždaug prieš du su puse tūkstančių metų. Pranašas kalbėjo Dievo tautos žmonėms ir aiškino jiems, ko iš tiesų Jis nori. Jau tuomet tikintieji turėjo suprasti, jog Kūrėjas nori ne apeigų, bet gailestingumo ir Dievo pažinimo. Istorinė Izraelio tautos ir krikščionių Bažnyčios patirtis aiškiai rodo, kad galima labai uoliai puoselėti religines apeigas ir visiškai nepažinti Dievo, kuriam pagerbti tos apeigos skirtos.

Šią mintį daugelį kartų pabrėžė Jėzus iš Nazareto. Matydamas, kaip jo tautiečiai, kurie uoliai laikėsi apeiginio pamaldumo, smerkdami nekaltus žmones prasilenkė su Šventojo Rašto esme, Jėzus priminė jiems pacituotus pranašo Ozėjo žodžius: Jei būtumėte supratę, ką reiškia ‘Aš noriu gailestingumo, o ne aukos’, nebūtumėte pasmerkę nekaltų (Evangelijos pagal Matą 12 skyriaus 7 eilutė).

Paskutinį vakarą prieš suimamas Jėzus kalbėjo savo pasekėjams: Jie šalins jus iš sinagogų, ir ateina valanda, kada tie, kurie jus žudys, tarsis tarnaują Dievui. Jie jums tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta (Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 2 ir 3 eilutės).

Pagalvokime, kaip baisu atsidurti tokioje padėtyje, kai manai, jog uoliai tarnauji Dievui, o iš tiesų Jo visiškai nepažįsti ir persekioji tikruosius Jo garbintojus, kai kovoji dėl teisingiausiai atliekamų apeigų, o prasilenki su Evangelijos esme, kai galvoji, kad savo pamaldumu gali užsitarnauti Dievo palankumą, ir nesupranti, jog tokiu savo nusistatymu paniekini Kristaus auką.

Dažnai net mes, krikščionys, kalbėdami apie amžinąjį gyvenimą, įsivaizduojame nesibaigiančią būtį danguje ir visiškai prasilenkiame su Jėzaus maldos žodžiais, pasakytais Paskutinės Vakarienės metu: Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Tavo Sūnus pašlovintų Tave; nes Tu davei Jam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi Jam davęs, Jis teiktų amžinąjį gyvenimą. Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų (Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus 1-3 eilutės).

Bendrinti: