Kaip suprasti?

Koks žmogus gali suprasti Šventąjį Raštą? Ar jis turi būti baigęs specialius mokslus? Ar gali būti visiškai neišsilavinęs? 

Pirmajame amžiuje, kai Kristaus apaštalai rašė Naujojo Testamento laiškus tikinčiųjų bendruomenėms, tik nedaugelis tikinčiųjų tose bendruomenėse mokėjo skaityti. Apaštalų laiškai buvo garsiai skaitomi susirinkus tikintiesiems. Ir vis dėlto tie žmonės suprasdavo tai, kas buvo parašyta. 

Ar tai reiškia, kad nereikia studijuoti? Anaiptol. 

Tačiau kiekvienas žmogus turėtų aiškiai suvokti, jog be Dievo Dvasios pagalbos Šventojo Rašto nesupranta nei mokytas, nei nemokytas.

O kokiems žmonėms Dvasia padeda? 

Pripažįstantiems, kad jiems tokios pagalbos reikia. Naujajame Testamente randame du kartus pacituotą Senojo Testamento tiesą: Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę (apaštalo Jokūbo laiško 4 skyriaus 6 eilutė ir apaštalo Petro Pirmojo laiško 5 skyriaus 5 eilutė).

Pirmojo amžiaus religingi izraelitai, Jėzaus amžininkai, tyrinėjo Raštus, tačiau nepažino To, apie kurį Raštai liudijo. Net artimiausi Jėzaus pasekėjai, buvę su juo trejus metus, turėjo neteisingais Rašto supratimais paremtų lūkesčių ir nesuprato, ką iš tiesų Raštas liudija apie Kristų.

Evangelistas Lukas tai parodo savo evangelijoje. Jis atskleidė, kad Jėzaus mokiniai visiškai nesitikėjo Viešpaties nukryžiavimo bei Jo prisikėlimo, nors apie tai liudijo Raštai ir kalbėjo pats Kristus.

Prisikėlęs iš mirusiųjų Jėzus tos dienos vakare atėjo pas savo mokinius, kurie sėdėjo užsidarę slegiami baimės, jog bus persekiojami po Mokytojo nukryžiavimo. Jie išsigando, manydami, jog mato šmėklą, bet Viešpats juos nuramino, paprašydamas maisto ir valgydamas jų akivaizdoje. 

Paskui Jėzus jiems tarė: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašuose ir Psalmėse.“ Tada Jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas  (Evangelijos pagal Luką 24 skyriaus 44–47 eilutės).

Protą, kad suprastume Raštus, atveria Viešpats. Tai užrašyta, jog kiekvienas, norintis juos suprasti, galėtų nuolankiai prašyti ir gauti.

 

Bendrinti: