Maistas

Pirmasis amžius, trečiojo dešimtmečio pabaiga. Iš Judėjos į Galilėją keliavo būrelis jaunų vyrų – Jėzus iš Nazareto ir artimiausi jo pasekėjai. Kelias ėjo per Samariją. Apie vidurdienį jie atėjo prie Samarijos miesto, vadinamo Sicharu. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulinio, buvusio už miesto, o jo pasekėjai nuėjo į miestą nupirkti maisto. Tuo metu iš miesto atėjo moteris pasisemti vandens. Jėzus paprašė moters vandens atsigerti. Ji labai nustebo, nes žydai nebendrauja su samariečiais. Tačiau Jėzus pasuko pokalbį moteriai visiškai netikėta kryptimi. Jis pasakė galįs jai duoti tokio vandens, kurio atsigėrusi ji daugiau nebetrokš ir joje atsivers neišsenkanti vandens versmė, trykštanti į amžinąjį gyvenimą. Moteris paprašė to vandens, bet Jėzus liepė jai atsivesti savo vyrą. Tuomet ji atsakė, jog neturi vyro. Jėzus pripažino ją pasakius tiesą, nes ji turėjo penkis vyrus ir tas, su kuriuo dabar gyveno, nebuvo jos vyras.

Pokalbis vėl keitė kryptį. Moteris suprato, kad kalbasi su pranašu, ir paklausė jo, kur yra ta vieta, kurioje reikia garbinti Dievą. Jai buvo neaišku, ar tai kalnas Samarijoje, ant kurio samariečiai garbino, ar Jeruzalės šventykla. Tačiau ir dabar ji nesulaukė tokio atsakymo, kurio tikėjosi. 

Pasirodo, tikrieji garbintojai garbins Dievą dvasioje ir tiesoje, o tas, kuris su ja kalbasi, yra lauktasis Kristus.

Jėzaus pasekėjai sugrįžo iš miesto, nešini įsigytu maistu, ir sutriko, pamatę savo mokytoją kalbantį su samariete. O ji, palikusi savo ąsotį, nubėgo į miestą ir ėmė visus kviesti eiti prie šulinio pažiūrėti žmogaus, kuris jai pasakė viską, ką buvo padariusi, – ar tik jis nebus Kristus?

Tuo tarpu Jėzaus mokiniai pasiūlė jam atsinešto maisto, bet labai nustebo, išgirdę, kad jis turi maisto, apie kurį jie nieko nežino. 

Mokiniai buvo pasimetę, nes nesuprato Jėzaus žodžių. Tuomet jis jiems paaiškino, kad jo maistas yra vykdyti jį siuntusio Tėvo valią.

Daugelis miesto gyventojų įtikėjo išgirdę moters liudijimą, o dar daugiau – atėję ir išgirdę paties Jėzaus žodžius. 

Kalbėtis su ta moterimi buvo Jėzaus maistas – jį siuntusio Tėvo valia.

 

Bendrinti: