Palaiminti vargšai

Pirmas amžius Izraelio žemėje. Ligos išvarginta moteris. Dvylika metų ją kamavo kraujoplūdis. Galima tik nuspėti, kaip ji buvo žeminama bei niekinama. Pagal religinio įstatymo nuostatus ji buvo nešvari, t. y. turėjo būti atsiribojusi nuo kitų žmonių, kad jų nesuteptų, negalėjo liesti nei žmonių, nei jų daiktų, nes tai, ką paliesdavo, tapdavo sutepta.

Ji visais įmanomais būdais stengėsi pagyti. Kai liga prasidėjo, moteris turėjo kažkiek turto, tačiau einant metams viską išleido gydytojams, nuo kurių nemažai prisikentėjo. O jos sveikata ne tik nepasitaisė, bet, priešingai, ėjo vis blogyn.

Nebeturėdama jokios vilties pasveikti, ji išgirdo apie jauną pamokslininką, vaikščiojantį po Izraelio miestus. Apie jį sklido įvairiausios kalbos. Vieni žmonės sakė, kad tai vienas iš praeities pranašų, kiti – kad jis gali būti žadėtasis Izraelio karalius, išpranašautas legendinio karaliaus Dovydo palikuonis, dar kiti tiesiog vadino jį pranašu arba mokytoju. 

Nors šiuo klausimu žmonės nebuvo vieningos nuomonės, visur buvo kalbama, kad jis pagydo įvairiausiomis ligomis sergančius. Išgirdus tokias kalbas, vargšei moteriai sušvito vilties spindulys. Ją užvaldė keista mintis: „Jei paliesiu bent jo drabužio kraštą – išgysiu!“

Ir štai, tas mokytojas, vardu Jėzus, eina apsuptas didelės minios. Ligos išvarginta moteris niekam nieko nesakydama ėmė spraustis pro minią, kad nepastebėta prisiliestų prie jo apsiausto. Greičiausiai ji galvojo, kad yra neverta tokio ypatingo žmogaus dėmesio. Kam rūpi ligos iškankinta nelaimėlė?

Ir staiga prisilietusi ji pajuto, jog tai, kas buvo tapę neatskiriama jos gyvenimo dalimi, kas kankino ją ilgus metus, baigėsi. Ji pasveiko. 

Tačiau neliko nepastebėta. Jėzus sustojo ir ėmė klausinėti, kas prisilietė prie jo apsiausto. Jo pasekėjai labai nustebo, nes mokytoją nuolatos lietė aplink besistumdanti minia. Jis paaiškino – tai buvo kitoks prisilietimas. Kažkas jį palietė tikėdamas, ir jis pajuto, kaip iš jo išėjo jėga.

Moteris išsigando. Nejaugi ji nusikalto? Virpėdama ji išėjo į priekį ir papasakojo, kas jai nutiko. Ta moteris negalėjo net pagalvoti, jog būdama visiška vargšė tapo didingu tikėjimo pavyzdžiu visoms ateinančioms kartoms, parodydama, kad kiekvienas žmogus bet kuriuo metu gali visiškai pasitikėdamas liestis prie savo Gelbėtojo.


 

Bendrinti: