Siauri vartai

Jėzaus iš Nazareto kažkas paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtųjų?“ Jis atsakė jiems: „Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Evangelijos pagal Luką 13 skyriaus 23–24 eilutės).

Visais laikais žmonės, girdėdami šiuos Jėzaus žodžius, bandydavo įsivaizduoti siaurus vartus, pro kuriuos įeinama į Dievo karalystę, ir susikurdavo įvairiausių įvaizdžių. Ką Jėzus turėjo omeny, kalbėdamas apie siaurus vartus ir ragindamas savo amžininkus pro juos įeiti? Kodėl Jis sako, kad net daugelis tų, kurie bandys įeiti, neįstengs?

Į šiuos klausimus atsako apaštalas Paulius Laiške romiečiams: ... įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai, – Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki (Apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams 3 skyriaus 20–22 eilutės).

Tam, kad galėtume priimti Dievo malonės dovaną, tenka pripažinti savo esamą padėtį. O mes nesame linkę to daryti. Pripažinti, jog esame beviltiškoje padėtyje, iš kurios savo jėgomis niekaip neišsigelbėsime, mums, žmonėms, yra labai sunku. Būtent todėl evangelijose sakoma, kad pirmieji į Dievo karalystę ėjo muitininkai ir nusidėjėlės – visuomenės atmatos, o ne labiausiai gerbiami tos visuomenės žmonės – fariziejai. Pro siaurus vartus ėjo tie, kurių bankrotas tiek jiems patiems, tiek aplinkiniams buvo akivaizdžiai matomas.

Mes dažnai manome, jog stengtis įeiti pro siaurus vartus reiškia visomis jėgomis laikytis aukščiausių moralės standartų, gyventi praktikuojant asketizmą, puoselėti konkrečias religinių apeigų formas. O Šventasis Raštas mums rodo kitokį vaizdą – … apipjaustymas esame mes, kurie garbinam Dievą Dvasia, giriamės Kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnu (Apaštalo Pauliaus Laiško filipiečiams 3 skyriaus 3 eilutė).

Vartai, pro kuriuos įeinama padedant visus savo įsivaizduojamus nuopelnus į šalį ir visa širdimi pasitikint tik Jėzaus Kristaus atliktu išgelbėjimo darbu – Jo mirtimi ant kryžiaus už mūsų nuodėmes bei prisikėlimu iš mirusiųjų, žmonėms tikrai yra siauri.

Tačiau kitų vartų į gyvenimą, kad ir kaip to norėtume, nėra.


 

Bendrinti: