Tema

Ar kiekvienas žmogus gali save vadinti Dievo vaiku? Šiuo klausimu yra įvairių nuomonių. Tačiau pirmame Evangelijos pagal Joną skyriuje apaštalas liudija, kad galia tapti Dievo vaikais suteikiama tiems, kurie priima įsikūnijusį Dievo Žodį, kurie tiki Jo vardą. Jie gimsta iš Dievo. 

Apaštalas Jonas savo evangelijoje vėl ir vėl sugrįžta prie šios tiesos, pabrėždamas vieną ar kitą jos pusę – gimimą iš Dievo, gimimą iš naujo, gimimą iš vandens ir Dvasios, amžinąjį gyvenimą.

Visa Jono evangelija parašyta turint konkretų tikslą, kurį apaštalas įvardino tokiais žodžiais: Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė ir daug kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per Jo vardą (Evangelijos pagal Joną 20 skyriaus 30–31 eilutės).

Skaitydami Jono pasakojimą aptinkame ir kitą tos pačios tiesos pusę. Jonas liudija, kad įsikūnijęs Dievo Žodis atėjo pas savuosius – Senosios Sandoros žmones – Izraelio tautą, ir savieji Jo nepriėmė. Jie uoliai laikėsi savo religinių tradicijų, labai stropiai tyrinėjo Šventuosius Raštus, tačiau paniekino ir atmetė Tą, apie kurį Raštai kalbėjo. Tie žmonės vadino save Dievo vaikais, bet Jėzus Kristus – įsikūnijęs Dievas, jiems pasakė labai skaudžius žodžius: Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes Aš iš Dievo išėjau ir čia atėjau. Aš ne pats nuo savęs atėjau, bet Jis mane siuntė. Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau? Todėl, kad negalite mano žodžių klausyti. Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas (ten pat 8 skyriaus 42–44 eilutės). 

Girdėjusieji šiuos Kristaus žodžius pasipiktino ir norėjo Jį užmėtyti akmenimis. Jie nepripažino Kūrėjo jiems sakomos tiesos ir neatgailavo, bet, norėdami save pateisinti, Jėzų vadino apsėstuoju. 

Evangelija pagal Joną kiekvieną, kuris ją skaito, stato prieš esminį pasirinkimą – tikėti Jono užrašytu liudijimu ir tapti Dievo vaiku ar paniekinti apaštalo žodžius ir prisijungti prie tų, kurie Jo nepriėmė.

 

Bendrinti: