469 | 2014 02 23 | Pragaras

Ar jūs tikite pragaru? Biblijoje pragaras yra minimas nemažai kartų, kalbant apie egzistenciją po mirties.Dar minimas turtuolis, kuris nepadėjo elgetai ir miręs pateko į pragarą...Taip, tikiu, jog pragaras egzistuoja. Bet turbūt ne tik to klausiate. Kiek suprantu, rūpi daugiau apie jį sužinoti.

Šventasis Raštas apie pragarą kalba tikrai ne mažai ir įvairiais aspektais. Pirmiausia, aišku, jog tai - kančios ir skausmo vieta, į kurią geriau nepatekti: „Pragaro kančios apraizgė mane...“ (Ps 18, 5); „Kentėdamas pragare, jis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis ėmė šaukti: ‘Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje piršto galą, atvėsintų man liežuvį, nes baisiai kenčiu šioje liepsnoje’ “ (Lk 16, 23-24); „Tau geriau sužalotam įeiti amžinąjį gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį, kur „jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta'“ (Mk 9, 43-44).

Pragaras skirtas nusidėjėliams, kur šie pomirtiniame gyvenime laukia galutinio Dievo teismo: „Kaip sausra ir kaitra praryja sniego vandenis, taip pragaras praryja nusidėjėlį“ (Job 24, 19); „Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo juos tamsos raiščiais giliausiose pragaro gelmėse, kur laiko juos teismui“ (2 Pt 2, 4); „Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis“ (Apr 20, 13-14). Taigi pragaras nėra galutinė nusidėjėlio sielos stotelė. Galiausiai, tiek jis, tiek jame kentėjusios sielos bus įmestos į ugnies ežerą, - tai vadinama „antrąja mirtimi“.

Pragarą prižiūri ir „paskyras“ į jį „išrašo“ ne kas kitas, o Dievas: „Pragaras ir prapultis Viešpaties akivaizdoje...“ (Pat 15, 11); „Jei nusileisčiau į pragarą, Tu ten“ (Ps 139, 8); „Aš turiu mirties ir pragaro raktus“ (Apr 1, 18); „Aš parodysiu jums, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs, turi galią įmesti į pragarą“ (Lk 12, 5). Paskutinė citata pamoko, kaip galima apsisaugoti nuo pragaro lemties - bijant Dievo, ugdant savo sielą Jo žodžiu ir pagal jį gyvenant. „Išmintingo žmogaus gyvenimo kelias kyla į viršų, ir jis išvengia pragaro“ (Pat 15, 24). Išmintis gi prasideda nuo Dievo baimės - pripažįstant Jį, ištikimai pasišvenčiant Jo valiai. Jo valia pakankamai suprantamai išdėstyta Raštuose. Prisiminkime istoriją apie turtuolį ir Lozorių. Kentėdamas pragare, turtuolis kreipėsi į Abraomą, sakydamas: „Aš turiu penkis brolius. Teįspėja juos, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą’. Abraomas atsiliepė: ‘Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų klauso!’“ (Lk 16, 28-29).

Te Viešpats padeda klausyti ir paklusti!

Pastorius Mindaugas Sakalauskas Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas 

Bendrinti: