Ko apie darbą moko Patarlės

Ne tiek daug eilučių Patarlių knygoje tiesiogiai kalba apie darbą, kaip aš tikėjausi. Nagrinėjama tema apima sunkų fizinį darbą, tarnystę, triūsą, darbštumą, stropumą, skirtingus amatus, turto kaupimą (bei įvairias interpretacijas šiomis temomis).

Tiesiogiai apie tai kalba apie 15 Patarlių knygos eilučių: Patarlių 10, 15; 12, 11. 14. 24; 13, 11; 14, 23; 16, 6; 18, 9; 21, 25; 22, 29; 24, 27; 28, 19; 31, 13. 17. 31

Pagrindiniai principai

Prieš pradedant gilintis į darbo temą Patarlių knygoje, reikia pažymėti, kad aštrūs Šventojo Rašto žodžiai skirti sveikam darbingam asmeniui. Jie aktualūs daugeliui mūsų. Tačiau tikrai yra žmonių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra nepajėgūs dirbti. Negalėdami paklusti Patarlėse išsakytoms tiesoms, jie neturėtų jausti kaltės. Jiems Dievas turi paruošęs kitą išminties žodį: Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus (Pat 3, 5-6).

Skaitydami Patarlių knygą, matome kelis pagrindinius principus:

1. Darbinė veikla yra būtina norint išgyventi ir įsigyti gyvenime būtinų dalykų.

2. Gyvybei palaikyti būtinas maistas. Kas dirba savo žemę, turi pakankamai duonos, o kas seka tuštybe, tam trūksta proto. <...>  Kas dirba, dirba dėl savęs, nes jo burna verčia jį. <...> Kas dirba savo žemę, turės pakankamai maisto, o kas seka dykinėtojais, skurs (Pat 12, 11; 16, 26; 28, 19).

3. Žodis „maistas" šiose eilutėse nusako ir kitus pragyvenimui būtinus dalykus (pvz., drabužius, pinigus ir pan.).

Pamokos

Priimk darbą kaip ypatingą Dievo sumanymą tau. Ir paėmė Viešpats Dievas žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad žmogus jį įdirbtų ir prižiūrėtų. <...> Dar būdami pas jus, mes įsakėme: "Kas nenori dirbti - tenevalgo!" (Pr 2, 15; 2 Tes 3, 10).

Būtų galima teigti, jog: (1) jei žmogus atsisako dirbti, tai rodo sveikos nuovokos trūkumą. (2) Kartais žmonės atsisako nuolatinio darbo, kurį turi, nes vis ieško geresnio (Pat 12, 11). (3) Atsisakymas dirbti gali nuvesti net į mirtį: Tinginio troškimas nužudo jį, nes jis nenori dirbti (Pat 21, 25).

Saugokis sindromo, kurį galima nusakyti tokiais žodžiais: „Gerai ten, kur mūsų nėra" arba „Pas kaimyną ir žolė žalesnė".

Logiškai suvokus darbo svarbą nepakanka tik imtis to darbo. Suvokti tai - gera pradžia, bet reikėtų padaryti dar kai ką... Planuokite savo darbą. Pirmiausia atlikite tuos darbus, kurie turi būti atlikti pirmiausia, nuo kurių priklauso visos užduoties rezultatas.

Nusprendę, kurie dalykai yra svarbesni, o kurie - antraeiliai, sudėliokite juos teisinga tvarka. Išmintingas sūnus renka vasaros metu, bet sūnus, kuris miega pjūties metu, užtraukia gėdą (Pat 10, 5).

Rūpestingai suskirsčius darbus pagal svarbumą, svarbu juos stropiai atlikti, nes stropiai dirbti yra geriau, nei dirbti atsainiai ar tingiai.

Stropus, sunkus darbas duoda pelną, vangus veda į skurdą. Kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą (Pat 14, 23).

Vangiai atliktas darbas neturi vertės. Jis neišliks: Kas tingi dirbti, yra naikintojo brolis (Pat 18, 9).

Stropus darbas ugdo asmenybę, ir stropiai dirbančiam suteikiama galia valdyti padėtį. Darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti (Pat 12, 24). Šią eilutę galima interpretuoti ir kitaip: laikui atėjus darbštusis valdys tingius žmones. Vienas iš komentatorių (Buzzell) sako, kad kai kurie šią eilutę supranta taip: uolieji kada nors valdys kaip politikai. Galima interpretuoti ir taip. Tačiau tas pats komentatorius sako, kad vis dėlto mintis yra ta, jog stropiai ir uoliai dirbantis žmogus bus gabus prisiimti atsakomybę įvairiose gyvenimo situacijose. Čia uolus ir darbštus žmogus priešpastatomas tingiam, kuris savo laiku atsisakė savikontrolės ir galiausiai „ieško" tų, kurie jį valdytų.

Stropiai atliktas darbas duoda įvairiopos naudos.

Už darbą bus atlyginta. Žmogus pasitenkins savo burnos vaisiumi, ir jam bus atlyginta pagal jo rankų darbą (Pat 12, 14).

Pagirdami vieni kitus mes vienas kitą drąsiname. Žvelgdami į gerai atliktą darbą, mes jaučiame didelį pasitenkinimą.

Mėgaukis savo darbu! Toks Dievo sumanymas!

Ištvermingai, sumaniai ir stropiai dirbusio žmogaus atlygis yra tai, kad jis tampa geru specialistu, yra gerbiamas ir reikalingas kitiems. Ar matei stropaus žmogaus darbą? Jis stovės prieš karalių, jam nereikės stovėti prieš paprastus žmones (Pat 22, 29).

Įgudę žmonės tarnauja ne tik nežymiems asmenims. Aukštą kvalifikaciją įgiję žmonės ilgainiui bus kviečiami viešai pademonstruoti savo įgūdžius, jiems bus patikėtos valdžios pozicijos.

Jei esi įgudęs darbininkas, nenustebk, jei atsiras norinčių stebėti tavo darbą.

Ideali žmona taip gerai dirba, kad ji būtinai bus pagerbta už savo triūsą: ji žino, ką ir kaip daryti: Ji ieško vilnos ir lino, noriai dirba savo rankomis (Pat 31, 13); ji turi aiškų planą: Ji keliasi anksti rytą, paruošia maisto šeimai ir paskiria tarnaitėms darbą (Pat 31, 15); ji dirba energingai: Ji susijuosia jėga, sustiprina savo rankas (Pat 31, 17); ji turėtų būti savo namiškių ir bendruomenės pagerbta ir apdovanota: Duok jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegul giria ją vartuose (Pat 31, 31).

Taigi, girk ir gerbk savo žmoną ir kitus žmones už jų gerus darbus.

Darbas yra Dievo sumanymas, todėl jis labai naudingas žmogui. Bet koks mėginimas išvengti šio proceso tik atskleidžia nesugebėjimą suvokti akivaizdžios tiesos. Tačiau tiems, kas atsideda darbui, reikia supratimo, kaip dirbti, kad darbas teiktų džiaugsmą ir jo vaisiai išliktų. O įgijusiems gerų darbo įgūdžių dažnai pasitaiko progų viešai pademonstruoti savo meistriškumą.

Na ir kalbėdami apie darbą, nepamirškime, kokia neįkainojama yra žmona, kuri išmintingai bei kruopščiai atlieka savo darbus - už savo gebėjimus ji nusipelno viešo pagerbimo.

http://www.bible.org/

vertė Daina ir Audrius Borusevičiai

Bendrinti: