Dievas iš tiesų man kalbėjo

Aš noriu girdėti Dievo balsą. Noriu, kad Jis kalbėtų man asmeniškai, ir noriu žinoti, kad tai tikrai Jis. Ar prašau per daug?

Ne, tiesą sakant Dievas džiaugiasi bendraudamas su savo vaikais. Mūsų Tėvas kalba mums aiškiai ir asmeniškai. Jis tikrai mums kalba.

Džonas Paiperis apie susitikimą su Dievu ankstyvą rytmetį pasakoja: „Noriu papasakoti apie nuostabią patirtį vieną ankstyvą pirmadienio rytą. Man kalbėjo Dievas. Nėra jokių abejonių, kad tai buvo Jis. Žodžius savo galvoje girdėjau labai aiškiai. Girdėjau angliškus žodžius, kurie atskleidė autentišką tiesą. Nė menkiausias abejonės šešėlis netemdo mano įsitikinimo, kad Dievas vis dar kalba.

Tai nutiko man  meldžiantis ir mąstant. Dievas tarė: „Ateik ir pažiūrėk, ką Aš padariau.“ Tuo metu nė kiek nedvejojau, kad tai buvo paties Dievo žodžiai. Būtent tądien, 2007 metais, Dievas kalbėjo man su valdžia ir neabejotinais įrodymais. Stabtelėjau ir įsiklausiau. Buvo taip saldu. Atrodė, kad laikas nesvarbus. Dievas buvo šalia: aš atsidūriau Jo akiratyje, ir Jis norėjo man kažką pasakyti. Kai Dievas prisiartina, laikas sustoja, niekur nebeskubi.“

Toliau Dž. Paiperis pasakoja: „Dievas kalbėjo apie savo darbus, jėgą, valdžią ir suverenumą. Pagalvokite apie tai ir žavėkitės. Gerbkite tai ir drebėkite. Dievas, kuris stebi tautas, – taip, kaip piemenys stebi gyvulių  bandas, biržos makleriai stebi akcijų biržos pokyčius ar statybos vadovai stebi vykdomas statybas, – tas pats Dievas kalba ir XXI amžiuje. Aš girdėjau Jo balsą. Jis kalbėjo man asmeniškai.“

Kaip tai paveikė šį žinomą pamokslininką? Kaip šokas, patirtas išgirdus Dievo ištartus žodžius, jį paveikė? Štai čia laukia didžiausias siurprizas: „Tai sustiprino mano meilę Biblijai, užrašytam paties Dievo žodžiui, – sako Džonas Paiperis. – Nes būtent skaitydamas Bibliją aš ir išgirdau šiuos Dievo žodžius. Skaitydamas Bibliją tokią patirtį išgyvenu beveik kasdien. Visatos Dievas kalba man ir tau per kiekvieną Biblijos puslapį! Mes girdime Jo žodžius... Nuostabiausia yra tai, kad Jo žodžiai prieinami visiems. Jei norite išgirsti tuos žodžius, kuriuos išgirdau aš, būdamas šiaurės Minesotoje, perskaitykite 66 psalmės 5–7 eilutes: Ateikite ir matykite Dievo darbus! Jis baisių dalykų padarė tarp žmonių! Jis pavertė jūrą sausuma, per upę pėsčius pervedė. Tad džiaukimės Juo! Jis viešpatauja savo galybe per amžius. Jo akys stebi tautas – maištininkai tegul nesididžiuoja!

Kokia brangi yra Biblija! Brangus kiekvienas Dievo žodis. Per Bibliją Dievas kalba ir XXI amžiuje. Biblija yra Jo balsas. Taip Jis autoritetingai, su valdžia perduoda tiesą. Biblija atskleidžia neapsakomą Dievo grožį, atveria giliausias mūsų širdies paslaptis. Niekas niekada nepasieks taip giliai, nepakels taip aukštai ir nenuneš taip toli kaip Dievo balsas, kurį girdime skaitydami Bibliją.

Didis stebuklas, kad Dievas šiandien kalba per Bibliją su dar didesne jėga, šlove, užtikrintumu, saldumu, viltimi, pamokymu, kad Kristų skelbianti tiesa skamba su didesne keičiančia jėga nei kieno nors kito skelbiamos tiesos.

Džonas Paiperis išgirdo Dievo žodį ir išgyveno susitikimą su Viešpačiu skaitydamas Bibliją. Ar tai buvo asmeniška? O gal tai paskatino jį ieškoti gyvybės kur nors kitur? Ne, tai tik sustiprino jo ryšį ir bendravimą su Dievu. Tai sustiprino jo pasitikėjimą Biblijos jėga ir grožiu. Tai patenkino jo norą bendrauti su Dievu ir sužadino troškimą daugiau pažinti ir patirti Dievą, skaitant Jo žodį.

Daugybė žmonių ilgisi asmeniško bendravimo su Dievu. Jie nori išgirsti gyvą balsą, šnabždesį tyloje ar pamatyti ženklą. Jie nori ko nors asmeniško. Bet nesupranta, kad per Bibliją Dievas labai asmeniškai kreipiasi į juos. Tiesą sakant, tai pats giliausias bendravimas, kokį tik galime patirti šiame gyvenime. Kodėl? Todėl, kad tai dieviškai apšviesta tiesa, kuri keičia iš vidaus. Šventoji Dvasia paima visai žmonijai skirtus tiesą liudijančius žodžius ir pritaiko juos asmeniškai mums. Ji atneša viltį, kai esame atsidūrę, atrodytų, beviltiškoje situacijoje, sustiprina, kai esame silpni, pradžiugina, kai liūdime, sudraudžia, kai esame perdaug savimi patenkinti. Šventosios Dvasios įkvėptas tikintysis žino ir patiria, kad Biblija yra gyvas ir veikiantis Dievo žodis: Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus (Hbr 4, 12). Tai pats asmeniškiausias bendravimas, koks gali būti.

Ar priimate Bibliją kaip Dievo žodį jums? Ar džiaugiatės ja? Perskaitykite 19 ir 119 psalmes, 2 laiško Timotiejui 3 skyriaus 14–17 eilutes ir 4 skyriaus 1–2 eilutes. Perskaitykite Laiško hebrajams 4 skyriaus 12 eilutę ir žavėkitės tuo, ką Biblija pasakoja apie save. Biblija patvirtina savo unikalumą, dieviškumą, būtinumą, vertę, aiškumą ir efektyvumą.

Džonas Paiperis sako: „Šventasis Rašto yra veiksmingas, o tai reiškia, kad mums nereikia ieškoti jokio specialaus apreiškimo.“ Biblijos pakanka, ir tai reiškia, kad mes galime būti patenkinti Dievo balsu, girdimu skaitant Dievo žodį. Mums nebereikia siekti nieko daugiau. Biblijos pakanka, kad gyventume Dievui patinkantį gyvenimą, turėdami tikrai artimą ryšį su Dievu. Biblija nėra abstrakti ar tolima. Per ją Dievas  asmeniškai bendrauja su mumis. Neturėtume manyti, kad rasime gilesnį bendravimą su Dievu kur nors kitur. Bent jau šiapus dangaus tikrai nieko gilesnio nerasime.

Dž. Paiperis meta iššūkį: „Šiuolaikiniam žmogui labai svarbu patirti Dievą, klausantis gyvo ir keičiančio Jo žodžio. Kažkas negerai, jei žodžiai išgirsti kur nors kitur, mūsų nuomone, yra stipresni ir veiksmingesni nei įkvėptas Dievo žodis. Drauge su psalmės autoriumi raudokime: Palenk mano širdį prie liudijimų savo (Ps 119, 36). Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau (Ps 119, 18).“

Viešpatie, apšviesk mūsų širdies akis, kad pažintume pašaukimo viltį, palikimą ir meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtume pripildyti visos Dievo pilnatvės (Ef 1, 18; 3, 19). Dieve, neleisk mums apkursti Tavo žodžiui ir likti abejingiems, neleisk, kad mus labiau jaudintų mažiau reikšmingi dalykai.

Viskas, ko ieškote už Biblijos ribų, nebus taip gerai, nei tai, ką jūs rasite Biblijoje. Tai nebus taip aišku, teisinga, tyra. Biblijos pakanka. Nereikia nieko daugiau.

http://www.challies.com/articles/god-actually-spoke-to-me

vertė Raimonda Jašinauskienė

Bendrinti: