Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Minčių eskizai

Vis dar žmogus!

„...ką darote, visa darykite Dievo garbei“ (1 Kor 10, 31).

Išminties šaltinis

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9).

Dieviškoji tikėjimo logika

„Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta“ (Mt 6,33).

Bevertis nerimas

„ Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Fil 4,6).

Kai pavargsti užjausti

„Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens“ (Mt 9, 36).

Jo!

„Jie buvo Tavo , o Tu juos atidavei man...“ (Jn 17, 6).

Dievas klausosi

Garsiai šaukiuosi Viešpaties, balsiai maldauju Viešpaties.
Psalmė 142, 1

Kur taika ir ramybė?

„Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 1).

Dvasinis ieškojimas

„Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?“ (Mt 7, 9).

Iš pradžių pasitikėk

„Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas“ (Ps 68, 19).