Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Minčių eskizai

Kas viduje?

„Bet šita turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų“ (2 Kor 4, 7).

Drugeliai ir bitės

... kuris yra galva – Kristus. Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje.
Efeziečiams 4, 15–16

Neskaudink Viešpaties

„Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! (Jn 14, 9).

Priespauda ir paguoda

„Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jono 16, 33)

Užteks vaidinti dvasingą žmogų!

„Kas yra bažnyčios ir krikščionio mirtis?“ – tai klausimas, kurį neseniai išgirdau iš vieno pastoriaus. Jo atsakymas privertė mane ilgam susimąstyti.

Tik per Jėzaus kraują

„Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo“ (Romiečiams 8,37).

Mūsų sunkumų paaiškinimas

„...tegul visi bus viena! Kaip Tu, Tėve, manyje ir aš Tavyje, tegu ir jie bus viena mumyse...“ (Jn 17,21)

Nurimk, mano siela!

„Aš raminau ir tildžiau savo sielą, kaip nujunkytą kūdikį“ (Ps 131, 2).