Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Dievo užmojis

Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. (Apreiškimas Jonui‬ 7, 9‬)

Gyvenimo fejerverkai

Naujųjų metų naktį, kai visuose pasaulio miestuose ir miesteliuose sproginėja galingi fejerverkai, tas didelio triukšmo efektas yra sukeliamas tyčia. Pasak gamintojų, fejerverkai turi tiesiog sprogdinti atmosferą! Pačios garsiausios yra petardos, o ypač kai sprogsta prie pat žemės.

Jėzus yra malonė

Dievo malonė yra asmuo – Jėzus Kristus. Malonė – tai ne programa su daugybe paragrafų arba naudojimo instrukcija. Ji nėra sutartis: Dievas atlieka tai, o aš atlieku – tai. Ji taip pat nėra nuvargęs patapšnojimas per petį arba priėmimas ir pagyrimas, jei viskas atliekama teisingai.

Ką turėtume atsiminti

Ką mes žinome apie Jėzaus Kristaus gimimą? Pasakojimą, kaip tvarte gimė kūdikis, jo pagarbinti atėjo piemenys, kuriems pasirodė angelai, iš toli atvyko išminčiai, įprastai vadinami trimis karaliais, ir atnešė brangių dovanų. Anaiptol ne visi susimąsto, jog nuo to įvykio skaičiuojame mūsų eros metus ir dabar jau du tūkstančiai dvidešimtieji.

Jėzaus gimimas ir mūsų naujas gimimas

Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį, bet ne iš jo. Jis neiškilo iš istorijos – Jis atėjo į istoriją iš kitur. Jėzus Kristus nėra geriausias žmogus, kuriuo galėtų girtis žmonija, – Jis yra Būtybė, dėl kurios žmonijai nepriklauso joks nuopelnas.

Dievas tapo žmogumi

Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones (Filipiečiams 2, 6–7).

Emanuelis – Dievas su mumis

Emanuelis – Dievas su mumis – mūsų prigimtyje, mūsų varge, mūsų gyvenimo darbuose, mūsų bausmėje, mūsų kape ir dabar su mumis, nors greičiausiai mes esame su Juo prisikėlime, paėmime, pergalėje ir Jo antrojo atėjimo šlovėje. (Čarlzas Sperdženas)

Likime ištikimi

Dovydas dykumoje, kamuojamas įvairių baimių, alkanas, persekiojamas, Jo gyvybė pavojuje. Tačiau jis ieško Dievo, jis trokšta Jo, prisimindamas savo apsilankymus šventykloje šaukiasi Jo pagalbos ir dar stipriau glaudžiasi savo siela prie Jo.

Atiduoti viską, kas geriausia

Įžengę į vietos benamių prieglaudą, mes atsidūrėme priešais paaukotų batų kalną. Direktorius paprašė, kad mūsų jaunimo grupė padėtų juos surūšiuoti. Rytą praleidome ieškodami batų porų ir jas išrikiuodami eilėmis ant betoninių grindų. Besibaigiant dienai, mes išmetėme didesnę dalį batų, nes jie buvo per daug sudėvėti ir sugadinti.

Kunigas

O kadangi šis (Kristus) išlieka per amžius, Jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl Jis ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per Jį eina prie Dievo, nes Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį Kunigą: šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangų. (Hebrajams‬ 7:24-26‬)