Ištverti išmėginimą

„Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.“
1 Korintiečiams 10:13

 

Keturios pamokos, kurias apaštalas Paulius pamoko per šią eilutę.

Pirmiausiai, mums atskleidžiamas Dievo charakteris - Jis yra ištikimas. Dievas yra geranoriškas žmogui, Jo valia kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai yra gera, tobula, nors mes to iš pirmo karto ar net gerai pasvarstę galime ir nesuprasti. Bet Dievo gerumas ryškiausiai atskleistas Jėzuje Kristuje - Jo mirtyje ant kryžiaus už mus.

Antra, Dievas yra aukščiausias Valdovas ir tikrasis visatos Karalius. Jis yra amžinasis visos kūrinijos Prezidentas, kuris valdo teisingumo, meilės ir gailestingumo principais. Nėra aukštesnės valdžios nei Jo. Nėra aplinkybių, kurios nebūtų Jam nežinomos ar Jo nekontroliuojamos. Net, rodos, nevaldomas blogio siautėjimas yra po Jo valdžia ir yra Jo kontroliuojamas ir veikia iki Jo nubrėžtos ribos. Netgi Dievą neigiantys ir iš Jo besišaipantys bedieviai tarnauja Jo šlovei.

Trečia, Dievas leidžia mums patirti pagundymus, bet nustato ribą, kad nebūtume sugniuždyti, bet būtume išmėginti, apvalyti ir pašventinti. Per pagundymus mums atskleidžiamas blogis esantis mumyse. Tuomet pažįstame patys save, savo sielos gelmėse esantį maištą prieš Dievą, blogio geidimą - stabmeldystę, ištvirkimą, Dievo gundymą, murmėjimą (6-11 eil). Gelbėdamiesi nuo šito, mes pažįstame iš kokios gilios, rafinuotos, neišvengiamos pražūties Kristus mus išvadavo. Ištvėrę pagundymą dar labiau pažįstame Dievą, aiškiau matome Viešpaties grožį, giliau suvokiame Jo išmintį ir dar karščiau mylime Jį.

Ketvirta, Dievas suteikia jėgų ištverti visus išmėginimus. Savo valios ir užsispyrimo pastangomis mes nesugebėsime įveikti išbandymų, tik Dievo teikiama jėga. Tam Jis atsiuntė mums Dvasią, kuri mus stiprina, įgalina, kreipia, padeda mūsų silpnumui, kad Dievo darbas mumyse būtų užbaigtas iki galo.

Kokia malonė! Koks džiaugsmas!

Tikėti,
Patirti
Ir Keistis

Bendrinti: