Klusnumas

Abromas iškeliavo, kaip Viešpats jam pasakė (Pr 12, 4).

Klusnumas yra paprasta, bet ne prasta krikščioniško tikėjimo dorybė ir disciplina. Tikėjimo protėvis Abraomas (tuomet jo vardas dar nebuvo pakeistas) išgirdo Dievo kvietimą palikti savo tėvų žemę ir keliauti į Kanaaną. Abraomas taip ir pasielgė.

Biblija neatskleidžia, ar ilgai užtruko Abraomas, kol sugebėjo įtikinti namiškius ir susiruošti kelionei. Istorija nutyli, ar jis tai darė su dideliu džiaugsmu, entuziazmu, ar bijodamas, ar tiesiog nereikšdamas emocijų nuolankiai įvykdė pareigą. Paminimas paprastas faktas, kad jis pakilo ir iškeliavo.

Šventojo Rašto pranašai moko, kad klusnumas yra geriau nei aukos: skambūs ir emocingi pareiškimai, pasidavimas kitai veiklai, racionalizacija ir pasiteisinimų ieškojimas. Juk Abraomas galėjo įkurti rekolekcijų namus, savo filosofijos mokyklą ir iki gyvenimo pabaigos paskęsti svarstymuose UŽ ir PRIEŠ. Jis galėjo ant vieno papiruso ar jaučio odos gabalo surašyti visus tokio beprotiško pasirinkimo pliusus, o ant kito – visus minusus. Jis galėjo įkurti demokratijos institutą savo namuose ir atlikinėti savo šeimos ir tėvynainių apklausas bei vertinti pokyčius laikui bėgant. Bet Abraomas pasuko kitu keliu. Jis pakluso ir atliko tai, ko Dievas iš jo pareikalavo.

Po daugiau nei dviejų tūkstantmečių gimęs Dievo Sūnus taip pat klusniai įvykdė Dievo valią tapdamas žmogumi ir prisiimdamas bausmę už pasaulio nuodėmes. Tokio klusnumo Dievas tikisi iš visų, kurie per tikėjimą į Kristų tapo Jo vaikais. Klusnumas – tai skiriamasis Dievo vaikų ženklas. Jo vaikai girdi ir pažįsta savo Tėvo balsą (kaip avys pažįsta savo piemens). Jie turi siekti klusnumo dorybės savo gyvenime.

Kam krikščionys turėtų būti klusnūs? Dievo žodžiui. Evangelija yra galutinis, visiškas Dievo apreiškimas ir aukščiausias autoritetas. Kai žmogus klauso ar skaito Evangeliją ir suvokia jos tiesą, jis „girdi“ Dievo kvietimą atgailauti, pasišvęsti, būti Kristaus sekėju, Dievas iš jo tikisi paprasto klusnumo. Tokio atsakymo, kaip Marijos: „Tebūnie man pagal Tavo Žodį“.

TIKĖTI,

PATIRTI

IR KEISTIS

Panevėžio evangelinė bažnyčia

#tikėtipatirtiirkeistis

#kasdiensuKristumi

 

Bendrinti: