Likime ištikimi

Dieve, Tu esi mano Dievas! Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens. Šventykloje ieškojau Tavęs, pamačiau Tavo galybę ir šlovę. Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs Tave. Šlovinsiu Tave, kol gyvensiu, Tavo vardą minėdamas, kelsiu į Tave rankas. <...>Mano siela įsikibo į Tave (Ps 63,1-4,8).

Štai Dovydas dykumoje, kamuojamas įvairių baimių, alkanas, persekiojamas, Jo gyvybė pavojuje. Tačiau jis ieško Dievo, jis trokšta Jo, prisimindamas savo apsilankymus šventykloje šaukiasi Jo pagalbos ir dar stipriau glaudžiasi savo siela prie Jo.

Įvairūs laikai buvo Dovydo gyvenime, įvairūs laikai mūsų gyvenime... Dievas išklausė Dovydo maldas, jis perėjo dykumą ir Dievo padedamas ištvėrė visus sunkumus, Jo artume patirdamas Dievo paguodą ir apsaugą.

Tokio laiko pilno įtampos, baimės, sielos skausmų, kurias patirtų ne tik bažnyčia, seniai nebuvo mūsų krašte. Tai tarsi dykuma, pavojus kūnui, išbandymai sielai. Visgi Viešpats nesitraukia nuo žmogaus kuris ieško Jo veido, kuris giria Viešpatį, šlovina Jį keldamas savo rankas į Jį nuo ankstyvo ryto.

Cezarėjoje gyveno vyras, vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohortos šimtininkas. Jis buvo dievotas ir drauge su savo namiškiais bijojo Dievo, gausiai šelpdavo žmones ir nuolat melsdavosi Dievui. Kartą, apie devintą valandą, jis regėjime aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą, kuris jam tarė: „Kornelijau!“ Po keturių dienų Kornelijus pasakoja Petrui: Kai aš savo namuose pasninkavau ir meldžiausi devintą valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras ir prabilo: „Kornelijau, tavo maldos išklausytos, ir Dievas prisiminė tavo gailestingumo aukas“ (Apd 10,1-3,30-31). Kornelijus buvo aplankytas Dievo pasiuntinio, kuris jam nurodė išgelbėjimo kelią į amžinybę.

Dievas išklausė pagonio maldas, kuris buvo pastovus bei ištikimas maldoje ir Jo bei visos šeimynos išgelbėjimas tapo akivaizdus. Rytas tai laikas, kada mes galime nuolat ir ištikimai šauktis Viešpaties, kada mes galime Jį šlovinti ir Jis išklausys tavo maldas. Jis prisimins tavo gailestingumo ir kitus gerus darbus. Dievas nepamiršo tavo meilės Jam. Lik ištikimas Viešpačiui kaip Dovydas, kaip Kornelijus, nuolat melsdamasis Jam ir Jis tau padės, Jis apsaugos, Jis išgydys, Jis paguos...

Likime ištikimi Dievui visais laikais.

Bendrinti: