Svetingumo kultūra

Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus (Heb 13, 2).

Svetingumas –  toks paprastas, rodos, visai nedvasinis dalykas. Svetingumo nereikia mokytis Biblijos mokyklose ar laukti, kada Dievas apreikš ypatingą Žodį, kuris „įgalins“ tapti svetingu. Tačiau Raštas sako, kad būdami svetingi, patys to nežinodami, priimame į savo tarpą angelus. Kas juos patraukia, ir ką angelai daro tarp mūsų? Biblijoje nemažai pasakojimų, kai angelai būdavo siunčiami atsakyti besimeldžiantiems šventiesiems, atnešti pranašišką žinią. Jie nužengia tam, kad įvykdytų Dievo Žodį: Laiminkite Viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę. (Ps 103, 20). Angelai yra tarnaujančios dvasios, antgamtinės būtybės, kurių pasirodymą lydi stebuklinga patirtis. Jie paprastai pasirodo ten, kur liejasi Dvasios pripildytas garbinimas. Jie ten, kur tikintieji nesidrovi Dievo jėgos ir tiki, kad gyvenime nėra labiau išliekančio pasitenkinimo, nei paveikus tikėjimas.

Svetingumas – tai tam tikra atmosfera, kurioje svarbiausia vieta tenka santykiams. Svetingumas – tai žmogaus apsisprendimas, nusistatymas, visų pirma būti gailestingu, mylinčiu, laikyti kitą aukštesniu už save. Būdami svetingi išgirstame vieni kitų poreikius – esame pasiruošę įsiklausyti, taip pat atpažįstame vieni kitų dovanas ir mokomės būti priklausomi nuo Šventosios Dvasios. Svetingumas – tai Dievo Karalystės kultūros dalis, šeimos atmosfera, kai vienoje Dvasioje gali susirinkti kelios kartos, kur gerbiami mums Evangeliją paskelbę dvasiniai tėvai, o namai prisipildo pranašiško tarnavimo laukimu (1 Kor 14, 1).

Kita vertus, santykiai gali būti ir nesveiki, pilni netyrų motyvų, o širdys linkusios manipuliuoti kitais. Jei susirenkame vienas kitą įtikinti, o ne įkvėpti, tuomet, kai tik pasigirsta kitokia nuomonė, ar nauja mintis, kuri netelpa į „seno vynmaišio“ mąstymą, išryškėja atskirtis. Tokia santykiai „kuriami“ iš pareigos ir noro įsiteikti vieni kitiems. Sveiki santykiai primena santykius šeimoje – kai esame pasiruošę mylėti, nepaisant nuomonių skirtybių, pajėgiame įsiklausyti ir išgirsti, o ne tik išklausyti.

Tikrasis svetingumas sukuria atmosferą Dievo stebuklams vykti, nes Dievo Karalystėje svarbiausias prioritetas yra santykiai, o tik po to jėgos pasireiškimas: Daugelis man sakys aną dieną: „Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!“ Tada Aš jiems pareikšiu: „Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!“ (Mt 7, 22-23). Tuo tarpu vaikštant šviesoje, antgamtiškumas neišvengiamas: O jie ėjo ir visur pamokslavo, Viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. (Mk 16, 20); Iš tiesų sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. (Mt 18, 20). Bet kaip mes galime susitarti, jei nepuoselėjame santykių?

Taigi, stebuklai neaplenkia tų, kurie rūpinasi santykiais – yra jautrūs Šventosios Dvasios vedimui kiekvienoje situacijoje, o ne siekia atrasti tikėjimo formules bei jas taikyti; mokymo, doktrinų neiškelia aukščiau pačio Asmens, Viešpaties; neieško taisyklių, kurios veiktų, taip gaudydami mokymo vėją, užuot paklusę Dvasios vėjui, kuris pučia, kur nori, tad svarbu išgirsti Jos ošimą, kiekvienoje situacijoje vis kitokį, nukreipiantį veikti autentiškai ir kūrybingai. Pamenu per vieno pamokslininko tarnavimą buvo parodyta ištrauka iš filmo „Kristaus kančia“. Keli žmonės išgijo tiesiog žiūrėdami, be jokių išmoktų tikėjimo formulių. Pamokslininkas tik paminėjo, jog iš tiesų eilutėje Jo žaizdomis esame išgydyti. (Iz 53, 5), originale žodis žaizdomis yra žaizda, nes nukryžiuoto Jėzaus kūnas atrodė kaip viena didelė žaizda…  Tai vienas iš pavyzdžių, kaip Dievo tarnas, kuris tiki, kad Dievas gydo šiandien, jautriai naudoja jam suteiktą Dvasios jėgą ir paklūsta Jai.

Hebrajų kultūroje dešinė ranka simbolizuoja gailestingumą, meilę, santykį, o kairė – jėgą. Kai aukoji, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, – mokė Jėzus Evangelijoje pagal Matą (6, 3), nes žmogus linkęs demonstruoti savo gerus ketinimus, galią ir turtus, tačiau tikra gailestingumo auka neieško liaupsių. Išgydydamas padžiūvusią dešinę žmogaus ranką (Lk 6, 6), Jėzus kartu išgydo ir jo gebėjimą mylėti. Kai mokiniai visą naktį žvejojo ir nieko nepagavo, Jėzus liepia jiems užmesti tinklus į dešinę nuo valties… (Jn 21, 6). Abi pusės – tiek gailestingumas, tiek jėga – labai svarbios, tačiau viskas prasideda ir kyla nuo gailestingumo ir meilės pamato – teisingų ir nuoširdžių santykių su kitais žmonėmis puoselėjimo. Žydai Šventąjį Raštą skaito iš dešinės į kairę, tai galėtume suprasti kaip žinią, jog Dievas kupinas gailestingumo visai žmonijai. Jis nesirenka vienus mylėti mažiau, kitus daugiau, Jis YRA Meilė – tai pati Dievo esybė. Tik įsišakniję ir įsitvirtinę Jo meilėje, galime teisingai suvokti Jo veiksmų galią. Jėzų tarnauti skatino gailestingumas, Jis atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje, tuo parodydamas, kokia yra Jo ir Tėvo širdies pozicija visos kūrinijos atžvilgiu. Apaštalas Paulius sako: Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis, ir turiu visą pažinimą; jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas (1Kor 13, 2). Akivaizdu, kad Paulius matė, kokia didi yra Dievo meilė, todėl savo laiškuose šiai temai ir santykiams skiria didelį dėmesį.

Pirmiausia ieškokite Jo karalystės (nuoširdžių santykių, meilės, gebėjimo likti ištikimu mažame), o visa tai bus jums pridėta. (Lk 12, 31). Teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. (Mt 6, 10). Tikiu, kad tikras prabudimas bus širdžių prabudimas, ir jėga išsilies atkūrus santykius, per tuos, kurie kuria svetingumo kultūrą. Būkime svetingi Šventąjai Dvasiai, įsiklausydami į Jos ošimą, atpažinkime Jos judėjimą, paklusdami, leiskime Jai veikti tokiu būdu, kokiu Ji nori apreikšti Dievo šlovę žmonėms.

Jo galinga ranka ištiesta ir tvirta dešinė, nes Jo gailestingumas amžinas (Ps 136, 12).

Bendrinti: