Maldos grandinė kovo mėnesį

PANEVĖŽIO TIKĖJIMO ŽODŽIO BAŽNYČIA

Poreikiai
- Už Panevėžio miestą ir kraštą, kad Viešpats visokeriopai jį laimintų. Te bažnyčia prisidės prie miesto gerovės kūrimo. Trokštame, kad žmonės atvertų širdis Kristaus mokslui, kad žmonių gyvenimai būtų pripildyti Evangelijos šviesos bei meilės Dievui ir savo artimui. - Kad kiekvienas tikėjimo bendruomenės narys bei lankytojas bręstų Kristuje, pažintų tikėjimo paslaptį bei gelmę, augtų meile ir kantrybe tarnaudamas Dievui ir artimui. Te bendruomenė turtėja gerais darbais bei nenuilstančiu pasiryžimu skelbti bei liudyti Kristaus Evangeliją.
- Užtariame bendruomenės vyresniuosius, tarnautojus ir jų šeimas. Te Viešpats teikia visokeriopo išmanymo, pažinimo, supratimo bei išminties, kaip ištikimai tarnauti Dievo namuose. Te Viešpats palaimina visas tarnystes ir suteikia jėgų kiekvienam tarnaujančiam ilgame tarnystės kelyje.
- Meldžiame už bažnyčios pastorių Ramūną Jukną ir jo šeimą. Prašome, kad Dievas laimintų jo tarnystę ganant Viešpaties kaimenę, tarnaujant žmonėms ir skelbiant Evangeliją.

Dėkojame Dievui
- Už Jo ištikimą malonę bei rūpestį bendruomene ir jos žmonėmis, kurį patyrėme nuo atsivertimo dienos.
- Kad turime malonę pažinti Kristaus paslaptį ir galime ją skelbti savo tautiečiams.

ŠVENČIONĖLIŲ TIKĖJIMO ŽODŽIO BAŽNYČIA

Poreikiai
- Kad bažnyčia augtų Dievo malone, pažinimu, išmintimi bei meile.
- Kad Dievas suteiktų malonės sugrįžti nuklydusiems tikėjimo namiškiams.
- Kad Dievas padėtų įsigyti patalpas mūsų bažnyčiai.
- Kad Dievas palaimintų mūsų bažnyčią naujais žmonėmis.

Dėkojame Dievui
- Už Jo pradėtą darbą ir ištikimą meilę.
- Kad siunčia savo tarnus patarnauti bažnyčiai.
- Kad Dievas mūsų mažą bažnyčią išlaiko, myli ir globoja.


UKMERGĖS TIKĖJIMO ŽODŽIO BAŽNYČIA

Poreikiai
- Kad bendruomenė augtų Dievo pažinimu, meile Jam, išgelbėtųjų skaičiumi ir būtų toliau vieninga.
- Kad vaikai ir jaunimas įsišaknytų tikėjime, kylančiame iš Dievo žodžio.
- Kad dvasiškai augtų šlovinimo ir namų grupelių tarnavimai bei jų lyderiai.
- Kad Dievas suteiktų malonės drąsiai, išmintingai, su meile skelbti Evangeliją Ukmergės žmonėms.

Dėkojame Dievui
- Už bendruomenę ir jai išlietą gausią malonę.
- Už vienybę tarp brolių ir sesių.
- Už Tikėjimo žodžio bendrijos pastorius, vyresniuosius, pamokslininkus, jų pasišventimą ir pagalbą mūsų bažnyčiai.


UTENOS TIKĖJIMO ŽODŽIO BAŽNYČIA

Poreikiai
- Kad atsirastų jaunimo lyderis.
- Dėl bažnyčios pastato įsigijimo (renkamės nešildomose patalpose ir gana brangiai mokame už nuomą. Jau trejus metus renkame lėšas pastatui įsigyti.).
- Už Utenos miesto žmones, kad Dievas duotų išminties, kaip juos pasiekti Evangelijos žinia.
- Už pastorių Darių Venslovą ir jo šeimą, vaikus, kitų vyresniųjų šeimas.
- Už naujatikius: kad jie augtų Dievo meile ir pažinimu,  įsišaknytų bažnyčioje, atrastų joje savo vietą ir pašaukimą.
- Dievo vedimo, kaip patarnauti Utenos miesto šeimoms.

Dėkojame Dievui
- Už bažnyčios narių ir lankytojų stabilumą ir ištikimą tarnystę Viešpačiui.
- Pastoriaus pasišventimą ir atsidavimą bažnyčiai.
Bendrinti: