LEBB Pastorių tarybos pirmininko laiškas dėl Šiaulių bažnyčios TIESOS ŽODIS

Brangieji,

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su kiekvienu iš jūsų!

2018 m. balandžio 24 d. įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Pastorių tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vadovė Anželika Krikštaponienė su pastoracinės tarybos bei bendruomenės atstovais (Aidu Krikštaponiu, Aru Petronaičiu, Gintautu Tumuliu, Linu Atgalainiu, Rolandu Žinevičiumi, Olegu Paliuliu ir Inga Remeikyte). Buvo svarstomas Šiaulių bendruomenės pasitraukimo iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos klausimas.

Pastorė Anželika jau prieš kurį laiką buvo parašiusi laišką, kuriame išreiškė apsisprendimą trauktis iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos. Tačiau Bendrijos įstatuose (pagal kuriuos mes veikiame Lietuvos Respublikoje ir esame įregistruoti Teisingumo ministerijoje) bei Nuostatuose (Bendrijos vidaus tvarkos dokumente), kuriuose ir apibrėžta išstojimo iš Bendrijos tvarka, nurodyta, kad tokio sprendimo mūsų Bendrijos bendruomenėse negali priimti nei pastorius vienasmeniškai, nei bendruomenės taryba – tam būtinas dviejų trečdalių tos bendruomenės narių sutikimas. Apie tai informavome Anželiką ir prašėme, kad būtų surengtas Šiaulių bažnyčios narių susirinkimas, kuriame galėtų dalyvauti Bendrijos atstovai (tai numatyta Nuostatuose) ir kuriame būtų svarstomas Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pasitraukimo iš Bendrijos klausimas bei būtų dėl to balsuojama. Deja, šis prašymas nebuvo išgirstas, ir per trumpą laiką Šiaulių bažnyčioje buvo surinkti parašai, kurie su protokolais buvo įteikti Bendrijos Pastorių tarybai.

Mes, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Pastorių tarybos nariai, vieningai ir tyra sąžine palaikome Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ apsisprendimą remdamiesi šiais argumentais:

  • Esame laisvos Lietuvos piliečiai, bažnyčios ir jų nariai. Mūsų Bendrijos bažnyčios įsikūrė nepriklausomybės priešaušryje bei po jo. Laisvė yra pamatinė mūsų šalies bei bažnyčių vertybė. Tad manome, kad visi krikščionys yra laisvi garbinti Dievą ir tarnauti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui pagal savo supratimą bei sąžinę.
  • Dar daugiau, Evangelijos žinia yra Geroji Jėzaus Kristaus naujiena apie žmogaus išvadavimą ir dvasinę laisvę iš mirties ir nuodėmės, egocentrizmo, priklausomybių, kontrolės, despotizmo ir kitų nuodėmės pasekmių. Tad siekdami gyventi Evangelijos dvasia ir žinia negalime priimti kitokio sprendimo, kaip patenkinti Šiaulių bendruomenės apsisprendimą palikti Bendriją.
  • Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ įvykdė minimalius Įstatų reikalavimus ir surinko narių parašus dėl sprendimo trauktis iš Bendrijos.

Šio proceso metu mums, Pastorių tarybos nariams, liko neatsakyti keli klausimai, kurie kelia nerimą:

-      Šiaulių bažnyčios pateiktas sprendimas išstoti iš Bendrijos buvo pristatytas, bet nebuvo svarstytas narių susirinkime. Atviros diskusijos ir balsavimo nebuvo.

-      Bendrijos Pastoracinės tarybos atstovams nebuvo sudarytos galimybės susitikti su Šiaulių bažnyčios nariais (kaip yra numatyta Nuostatuose) ir atsakyti į Šiaulių bažnyčios tai yra ir Bendrijos nariams rūpimus klausimus ar pastabas.

-      Kelia nerimą pokalbių metu iš Šiaulių bažnyčios atstovų juntamas nesaugumo bei nepasitikėjimo Bendrija jausmas. Negalime paaiškinti šio elgesio priežasčių.

-      Manome, kad bet kurios bažnyčios izoliacija kenkia jos dvasinei sveikatai ir gali turėti neigiamų pasekmių ateityje.

-      Kadangi Bendrijoje puoselėjame krikščioniškus atskaitomybės principus, tad nuogąstaujame ar Šiaulių bažnyčios vadovė bei pastoracinė taryba artimiausioje ateityje turės tokius santykius, kurie užtikrins jų pačių bei bendruomenės dvasinę gerovę ir evangelinę dvasią joje.

Norime palinkėti Šiaulių bažnyčiai ir jos nariams atrasti atsakymus į kol kas neatsakytus klausimus, meldžiame, kad Viešpats Dievas laimintų visus, kurie myli Jėzų Kristų ir tarnauja Jo Evangelijai.

Nepaisant visų neatsakytų klausimų džiaugiamės mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuris mums dovanojo didžiausią išganymo dovaną, pasitikime Visagalio Dievo Apvaizda ir Dievo suverenumu, jog netgi skausmingi įvykiai gali atnešti šlovę Dievui Tėvui, Atpirkėjui Kristui ir Šventajai Dvasiai. Dėl jos mes esame ir nenuilsdami darbuojamės!

Taip pat informuojame, kad gerbdami Šiaulių bažnyčios apsisprendimą judėti pagal savarankišką viziją bei matymą, laikome garbinga nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos nebenaudoti Šiaulių bažnyčios intelektualinių produktų: sekmadienio pamokslų, straipsnių ar kokia kita forma išreikštos intelektualinės nuosavybės Bendrijos tinklapyje evangelija.lt, laikraštyje „Ganytojas“ bei „Facebook“ puslapyje.

Bendrijos pastorių tarybos vardu Ramūnas Jukna

2018-04-25

Bendrinti: