Bažnyčios atsinaujinimas (D. Browno tarnavimo Vilniuje reportažas, fotoreportažas, vaizdo įrašas)

2018 m. balandžio 22 d. Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčioje pamokslavo pastorius iš Prancūzijos Davidas Brownas. Jūsų dėmesiui siūlome pamokslo santrauką, taip pat galite peržiūrėti viso tarnavimo vaizdo įrašą ir pasigrožėti nuotraukose įamžintomis akimirkomis.

Ką reiškia būti „sveika bažnyčia“? Žmonės nori būti sveiki – stengiasi gerai maitintis ir pakankamai judėti, o susirgę siekia susigrąžinti sveikatą. Tas pats pasakytina ir apie bažnyčią. Taigi kas yra dvasinė sveikata?

Naujasis Testamentas iš krikščionio reikalauja keturių dalykų. Du iš jų slypi Didžiajame įsakyme: mylėti Dievą visa savo esybe ir mylėti artimą kaip save patį. Siekti nuolat būti Dievo akivaizdoje – tai viena iš dvasinės sveikatos sąlygų.  Kita šio įsakymo dalis kalba apie tai, kad svarbu stengtis pamatyti aplinkinius, jų poreikius. Trečiasis dalykas – paklusti Dievui, „kovoti gerąją kovą“. Nuodėmė yra be galo viliojanti ir apgaulinga. Krikščionis turi kovoti, kad paklustų Dievui. Ketvirtasis dalykas – pasitikėti Dievu, juk tikintys Kristumi nėra palikti vieni (1 Pt 5, 7).

Jeigu reikalaujama tik keturių dalykų, kodėl taip sunku jų laikytis? Nes turime ir tris priešus. Pirmasis jų – pasaulis (1 Jn 2, 15). Tiesa, pasaulis pirmiausia yra žemės planeta ir joje gyvenantys žmonės — tokį pasaulį galima ir net būtina mylėti. Tačiau trečioji Biblijoje minima šio žodžio reikšmė visai kitokia – pasaulis yra viskas, ką žmonės stengiasi daryti be Dievo. Antrasis priešas – tai, ką Biblija vadina kūnu, mūsų nuodėminga prigimtis (1 Jn 2, 17). Tapę krikščionimis stengiamės tą prigimtį prispausti ir ja nebesivadovauti. Jau Liuteris apie tai rašė: „Stengiausi paskandinti senąją prigimtį krikšte, deja, ji mokėjo plaukti“... Trečiasis priešas – velnias (Jn 8, 44), melagis ir melo tėvas. Vienintelis būdas įveikti melą – pasipriešinti jam Šventojo Rašto žodžiais.

Šitie dalykai lemia poreikį nuolatos atsinaujinti bažnyčiai ir kiekvienam asmeniškai. Ts 2, 10-11 rašoma, kad vienai kartai išmirus užaugo kita karta, kuri nepažino Dievo ir nežinojo Jo darbų Izraeliui. Bažnyčia nuolatos susiduria su šiuo milžinišku iššūkiu – perduoti tikėjimą iš kartos į kartą. Nepaprastai svarbu, kad vaikai suprastų Evangelijos ir malonės žinią. Kita vertus, svarbu pasilikti Viešpatyje iki savo dienų galo – tokį pavojų iliustruoja daugelio Izraelio karalių istorijos, kurie gerai pradėdavo savo karaliavimą, tačiau pabaigoje nusigręždavo nuo Dievo; grįžę iš tremties izraelitai pradėjo atstatyti šventyklą, tačiau sustojo (Ag 1, 4). Labai lengva pradėti, tačiau sunku tęsti iki galo.

Apreiškimo knygos 2 ir 3 skyriuose išdėstyti septyni Jėzaus laiškai bažnyčioms, ir penkioms iš septynių bažnyčių reikia atsinaujinti. Efezo bažnyčia paliko savo pirmąją meilę. Klauskime savo širdies, ar tebemylime Viešpatį? Pergamo bažnyčia (Apr 2, 14) įsileido griaunančią ereziją. Erezija dažnai veda prie amoralumo. Tiatyrų bažnyčia (Apr 2, 20) pakluso Šventajam Raštui prieštaraujančioms pranašystėms. Tai lėmė tokias pat pasekmes kaip ir erezija – amoralumą ir stabmeldystę; šitie dalykai paplitę ir šiomis dienomis. Sardų bažnyčia atrodė gyva, bet buvo mirusi... Laodikėjos bažnyčia buvo drungna – panašiai kaip Sardų bažnyčia ji galbūt atrodė gerai, tačiau nebuvo dvasiškai sveika. Visoms bažnyčioms Jėzus duoda po du patarimus, pavyzdžiui, prisiminti, atgailauti – pakeisti mąstymą.

Visa tai apibendrina Pauliaus raginimas Laiške romiečiams: Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia (Rom 12, 1-2).

Pamokslo vaizdo įrašas:

Nuotraukos G. Žyvatkauskaitės

Bendrinti: