Maldų kryptys Bendrijai

Dėkokime Dievui už visokeriopą Jo pagalbą ir palaikymą pandemijos metu.

 

Melskimės:

  • už valdžias – už Prezidentą, už Vyriausybę, už Seimą, už miestų valdžias, prašydami jiems nuovokos ir išminties, kad skirtingos valdžios institucijos atrastų sutarimą; palaikykime valdžioje esančius žmones, kuriems tenka priimti sprendimus šiuo visiems sudėtingu metu: Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą (1 Tim 2, 1–4);
  • už Bažnyčią – kad Bažnyčia būtų maldinga šventa ir auganti: Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui – taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos! <...> Dievas nepašaukė mūsų nedorybei, bet šventumui (1 Tes 4, 1. 7); be paliovos melskitės! (1 Tes 5, 17);
  • kad Viešpats uždegtų mūsų širdis gilintis į Raštą, kad brangintume Viešpatį: Suteik savo tarnui malonę, kad aš gyvendamas Tavo žodžio laikyčiausi. Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau (Ps 119, 17–18);
  • kad būtume pasiruošę skelbti Evangeliją: Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai, turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti (1 Pt 3, 15–16).

 

Gabrielius Lukošius

 

Bendrinti: