Balsas iš dangaus

Sunku pasakyti, ką pagalvotume, išgirdę iš dangaus skambantį balsą. Šiandien tikriausiai toks reiškinys mūsų labai nesutrikdytų, nes gyvename laiku, kai padangėje gali skraidyti įvairiausi garsiakalbiai. Tačiau beveik prieš du tūkstančius metų balsas iš dangaus turėjo sukelti visai kitokias mintis.

Tai įvyko ypatingu metu. Tautoje iškilo keistas žmogus, vardu Jonas. Jis nebuvo politikas, nesiekė valdžios, neieškojo padėties ir turtų. Jaunas vyras, maždaug trisdešimties metų, gimęs kunigo Zacharijo šeimoje, sąmoningus savo gyvenimo metus praleido dykumoje su atsiskyrėliais. Šis niekam nežinomas žmogus Jordano upės pakrantėse pradėjo skelbti atgailą. Jo pamokslavimas buvo toks įtaigus, kad didelės minios žmonių iš visų apylinkių ėjo pas jį ir buvo jo krikštijamos Jordano upėje atgailos krikštu.

Kartu su kitais žmonėmis krikštytis atėjo ir jo giminaitis, Jėzus iš Nazareto. Jonas nenorėjo jo krikštyti. Nors tuo metu jis dar ne iki galo suprato, kas toks yra Jėzus, tačiau nujautė jį esant svarbesnį asmenį už save. Vis dėlto Jėzaus paragintas Jonas jį pakrikštijo. Ir štai tuomet įvyko du įstabūs dalykai – ant Jėzaus tarsi balandis matomu pavidalu nusileido Šventoji Dvasia, ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis Sūnus, Tavimi Aš gėriuosi (Evangelijos pagal Luką 3 skyriaus 22 eilutė).

Antrą kartą balsą iš dangaus išgirdo tik Jėzus ir trys Jo pasekėjai, kai jie kartu buvo užlipę ant kalno melstis. Tuomet balsas prabilo ten buvusiems Jėzaus pasekėjams: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, Jo klausykite (ten pat 9 skyriaus 35 eilutė).

Tas patyrimas paliko tokį gilų įspūdį, kad apaštalas Petras, vienas iš buvusiųjų ant kalno, jau būdamas vėlyvo amžiaus savo laiške užrašė: Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su Juo ant šventojo kalno (Apaštalo Petro Pirmojo laiško 1 skyriaus 18 eilutė).

Tačiau iš karto po šių žodžių apaštalas rašo mums apie dar svaresnį Šventojo Rašto balsą: Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį (ten pat 19 eilutė).

Tiek anuomet balsas iš dangaus, tiek šiandien Šventojo Rašto žodžiai mums liudija apie Jėzų iš Nazareto, kad nėra niekame kitame išgelbėjimo (Apaštalų darbų 4 skyriaus 12 eilutė).

Būkime dėmesingi.


 

Bendrinti: