Ką rinktis?

Kiekvienam žmogui, taip pat ir mums, gyvenant tenka rinktis, ir nuo to, kaip pasirenkame, priklauso būsimas mūsų gyvenimas.

Tolimoje praeityje prieš lemtingą pasirinkimą stovėjo visa Izraelio tauta. Keturiasdešimt metų praėjo dykumoje, ir galiausiai tauta atėjo prie pažadėtosios žemės sienų. Tautos vadovas Mozė prabilo apie esminį pasirinkimą. Jis perdavė tautai Dievo žodžius: Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį ar blogį ir mirtį. Jei mylėsi Viešpatį, savo Dievą, vaikščiosi Jo keliais ir laikysies Jo paliepimų bei įsakymų, būsi gyvas; Jis padaugins ir palaimins tavo palikuonis žemėje, kurios paveldėti eini. Bet jei tu priešinsies ir nenorėsi klausyti, nuklydęs garbinsi kitus dievus ir jiems tarnausi, skelbiu šiandien, kad žūsi žemėje, kurios, perėjęs per Jordaną, paveldėti eini (Pakartoto įstatymo 30 skyriaus 15–18 eilutės).

Tautos laimė priklausė nuo jos santykio su Kūrėju. Jo pažadai buvo stulbinamai didingi (tokie patys jie yra ir šiandien), bet jų išsipildymas priklausė nuo to, ar tauta mylės savo Dievą, kuris išvedė ją iš vergijos į laisvę.

Meilė Kūrėjui ir pasitikėjimas Juo vedė į gyvenimą ir gėrį.

Mozės lūpomis Dievas kalbėjo tautai, atverdamas, kas yra tikroji jų laimė: Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys, mylėtum Viešpatį, savo Dievą, klausytum Jo balso ir glaustumeis prie Jo, nes Jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas (ten pat 19 ir 20 eilutės).

Kūrėjo žodžiai anuomet Mozės lūpomis pasakyti Izraelio vaikams, šiandien, po Kristaus mirties ir prisikėlimo, sakomi prisikėlusio Viešpaties visoms tautoms.

Parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas (Evangelijos pagal Luką 24 skyriaus 46–47 eilutės).

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas (Evangelijos pagal Morkų 16 skyriaus 15–16 eilutės).

Bendrinti: