Kitas pasaulis

Nedidelis būrelis paprastų jaunų vyrų apimti baimės sėdėjo užsidarę kambaryje, kuriame prieš tris dienas minėjo svarbiausią istorinį savo tautos įvykį. Jiems buvo nesuprantama viskas, kas įvyko po to. Kodėl žmogus, kurį jie laikė Kūrėjo siųstu tautos karaliumi, buvo suimtas, aukščiausio teismo apkaltintas ir pasmerktas gėdingiausiai mirčiai? Jie buvo su Juo apie trejus metus, girdėjo Jį mokant ir aiškinant dieviškas paslaptis, matė Jo daromus stebuklus. Veikiant antgamtinei Kūrėjo jėgai, Jis išgydė minias ligonių – aklų, luošų, raupsuotųjų, paralyžiuotų. Žmonės, valdomi tamsos jėgų (demonų), staiga būdavo išlaisvinami ir atgaudavo sveiką nuovoką. Buvo prikeliami mirusieji. Tie jauni vyrai patys Jo pasiųsti gydė ligonius ir skelbė žinią apie prisiartinusią Dievo Karalystę. Atrodė, kad dar keli mėnesiai, kelios savaitės ar dienos, ir išsipildys senovinės pranašystės apie Kūrėjo viešpatavimo įtvirtinimą Žemėje. Okupuota bei pavergta Izraelio tauta bus išlaisvinta ir kartu su Dievo duotu Karaliumi valdys visas Žemės tautas.

Tačiau jau trečia diena jie visiškai pasimetę, apimti baimės slepiasi nuo tautos vyresnybės. Visiškas nusivylimas, jokių ateities perspektyvų, nežinia ir baimė. Iš ryto atbėgo moterys ir pranešė, jog matė angelus, kurie sakė mokytoją prisikėlus iš mirusiųjų. Vyrai jomis nepatikėjo. Jiems atrodė, kad moterys iš sielvarto prarado nuovoką, bet jie net nenutuokė stovintys prie atdarų naujos eros durų. Dar kelios valandos, ir juos aplankys prisikėlęs iš mirusiųjų Jėzus Kristus. Jis atvers jiems protus suprasti Šventąjį Raštą, ir jie pamatys, kad viskas, kas įvyko paskutinėmis dienomis, buvo išpranašauta tolimoje senovėje. Jie pradės suprasti, kad Jis yra permaldavimas už jų ir už viso pasaulio nuodėmes, ir tikėdami Jo prisikėlimu jie tampa lauktosios Karalystės piliečiais.

Išgelbėjimas, kurį įsivaizdavo kaip atgautą politinę nepriklausomybę, buvo visų pirma dvasinis išvadavimas. Prisikėlęs Jėzus juos pasiuntė skelbti dieviško išgelbėjimo žinios visoms tautoms. Prasidėjo gyvenimas naujame pasaulyje. 

Pildėsi senovinės psalmės žodžiai: Kai Siono belaisvius vedė Viešpats namo, buvome tarsi sapne. Mūsų burnos buvo pilnos juoko, liežuviai – giedojimo. Pagonys kalbėjo: „Jiems Viešpats didelių dalykų padarė.“ Viešpats didelių dalykų mums padarė, todėl mes džiaugiamės (126 psalmės 1–3 eilutės).


 

Bendrinti: