Kūrėjo balsas

Turbūt kiekvienas, skaitydamas Šventojo Rašto pasakojimus apie tai, kaip Dievas girdimai kalbėjo žmonėms, bandė įsivaizduoti Jo balsą. Skaitydami tas istorijas ar matydami jų ekranizacijas, mes vienaip ar kitaip apie jas galvojame, tačiau tokius pamąstymus galėtume palyginti su saulės audrų vaizdais kompiuterio ekrane. 

Skaitydami, kaip Viešpats kalbėjo iš Egipto išvestai Izraelio tautai, kažkiek galime įsivaizduoti griausmus ir trimito garsą, bet kokiu būdu mums įsivaizduoti balsą, kuris prasiskverbia iki sielos gelmių? Kai amžinasis Kūrėjas prabyla žmogaus ausims girdimu balsu, suprantame, jog to negalėjome įsivaizduoti. 

Tuomet Jis pasakė dešimt įsakymų, kurių savo jėgomis negali išpildyti nė vienas žmogus. 

Izraelitai, girdėję nuo liepsnojančio Sinajaus kalno kalbantį tėvų Dievą, labai išsigando, nes patyrė savo nuodėmingumą švento gyvojo Dievo akivaizdoje. Jo žodžiai taip juos išgąsdino, kad jie prašė Mozės būti tarpininku tarp jų ir Viešpaties, nes buvo įsitikinę, kad nepakels, jeigu Dievas dar kartą prabils girdimai.

Nuo pat žmonijos istorijos aušros, kai mūsų protėviai paniekino Kūrėją ir patikėjo kūrinio sakomu melu, mes gyvename atskirti nuo Jo. Melas užnuodijo žmonijos medį, ir tiesos bei meilės Dievas žmonėms tapo nepakeliamai baisus. 

Kol Kūrėjas neatsiveria mums juntamai, gyvename taip, lyg Jo nebūtų. Patys sėdamės į Jo vietą ir galvojame, kad galime daryti, ką norime. Tačiau kas gali išstovėti, Jam pasirodžius?

Izraelitai elgėsi nuovokiai, prašydami Mozės būti tarpininku tarp jų ir Dievo. Tik Mozės tarpininkavimo neužteko. Reikėjo nepalyginamai didesnio tarpininko, kuris atstatytų prarastą ryšį su Kūrėju.

Praėjus daugiau nei tūkstančiui metų nuo tos dienos, kai Dievas kalbėjo izraelitams nuo Sinajaus, Jis vėl prabilo girdimai ir paliudijo apie Jėzų iš Nazareto: Tu esi mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi (Evangelijos pagal Morkų 1 skyriaus 11 eilutė).

Jėzus, žmogumi tapęs Kūrėjas, yra tarpininkas, atstatęs tai, ko mes patys nebegalėjome atstatyti. 

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateina valanda, – ir dabar jau yra, – kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą, ir kurie išgirs, tie atgis (Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 24–25 eilutės). 

 

Bendrinti: