Žvilgsnis į ateitį

Skaitant psalmes, stebina, kaip giliai užrašiusieji tas giesmes pažino Kūrėją. Kristus dar nebuvo atėjęs. Senojo Testamento kunigai aukojo gyvulių aukas už žmonių nuodėmes. Tačiau matydami tik ateities šešėlius – per Mozę Kūrėjo duotus nurodymus už nuodėmes aukoti gyvulius, psalmių autoriai buvo atviri žodžiams, Dievo pasakytiems Mozei, kuriuos kartojo giedodami: Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo (103 psalmės 8 eilutė). Galime tik numanyti, kaip jie, gilindamiesi į Mozės įstatymą, buvo įkvėpti Dievo gerumo. Šiandien skaitydami jų užrašytus žodžius, atsiremiame į juos, kaip į didingus Dievo pažadus, galiausiai išpildytus per Kristų: Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas. Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja (ten pat, 3–4 eilutės). 

Jeigu mes turėtume tik Mozės įstatymą su daugybe apeiginių nurodymų, ar galėtume taip užtikrintai pasakyti, kad Kūrėjas atleidžia visas mūsų kaltes?

Žiūrėdamas į Mozės įstatymą, psalmės autorius tarsi pro ne visai skaidrų stiklą matė didingą ateitį: Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes. Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo. Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis nuo mūsų atitolino mūsų nuodėmes. Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo (ten pat, 10–13 eilutės).

Sakau „tarsi pro ne visai skaidrų stiklą“, nes niekas iš Senojo Testamento pranašų aiškiai nematė, jog pats Dievas Sūnus taps žmogumi ir paaukos save už žmonių nuodėmes, ir visi tuo patikėję nepražus. Tačiau Kūrėjas davė pranašams nujausti bei įžvelgti nesuvokiamai didį išgelbėjimą – nuodėmių, atskyrusių mus nuo Kūrėjo, nebeliks. Viešpats jas nepasiekiamai atitolins nuo mūsų.

 Dar prieš sukurdamas pasaulį Dievas žinojo, su kokiais iššūkiais teks susidurti, norint sukurti žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Jau tuomet Jis nusprendė įgyvendinti savo planą, net, jei reikės, aukojantis pačiam. Tą Kūrėjo apsisprendimą žmonėms duota miglotai pamatyti visuose Jo įsakymuose. Psalmės autorius ir kiti Senojo Testamento pranašai tai įžvelgė.    

Bendrinti: