Svarbiausias klausimas

Kas yra Jėzus iš Nazareto?

Šį klausimą jis pats uždavė savo artimiausiems pasekėjams. Tik ne iš karto taip tiesiai. Iš pradžių Jėzus paklausė, ką žmonės apie jį kalba.

Pasirodo, buvo daug įvairių nuomonių. Vieni amžininkai kalbėjo, kad Jėzus iš Nazareto yra prisikėlęs iš numirusių Jonas Krikštytojas. Jonas buvo neseniai ano meto Izraelyje išgarsėjęs pamokslininkas, kurio pasiklausyti ir būti jo pakrikštytos ėjo didelės minios izraelitų. Jis ragino žmones atgailauti, skelbdamas, jog prisiartino Dangaus karalystė. Kadangi Jonas atvirai įvardijo valdytojo nuodėmes, buvo suimtas ir netrukus nukirsdintas, o kai kurie žmonės manė, kad jis prisikėlė iš numirusių ir pamokslauja bei daro įvairius ženklus jau ne kaip Jonas Krikštytojas, bet kaip Jėzus iš Nazareto.

Kiti aiškino, kad Jėzus yra Dievo atsiųstas praeityje gyvenęs pranašas Elijas, kuris tais senais laikais gyvas buvo paimtas į dangų.

Dar kiti kalbėjo, kad Jėzus tikriausiai yra vėl atėjęs pranašas Jeremijas ar dar kuris iš senovėje gyvenusių pranašų.

Išklausęs šių atsakymų Jėzus tiesiai paklausė, kuo jį laiko jo pasekėjai. Ką jie galvoja apie jį?

Šis klausimas neprarado savo aktualumo ir šiandien. Paklausę sutiktų žmonių, išgirsite daugybę įvairių atsakymų. Vieniems jis bus legenda, kitiems – vienas iš didžiųjų žmonijos mokytojų, dar kitiems – pranašas ar žmonijos idealas. Įmanomi ir šabloniški religiniai atsakymai, kurie nesiremia iš vidinės patirties kylančiu žinojimu bei supratimu.

Anuomet į Jėzaus klausimą atsakė apaštalas Petras, paprastas žvejys iš Kafarnaumo. Tai buvo stulbinantys žodžiai: „Tu esi Dievo pranašysčių, užrašytų Šventuosiuose Raštuose, išsipildymas. Apie Tave kalbėjo visi pranašai. Tu esi Dievo siųstas Izraelio karalius.“

O ką pasakysime mes? Mes turime ne tik Senojo Testamento pranašų raštus, bet ir Naująjį Testamentą, kuriame skaitome prisikėlusio iš mirusiųjų Jėzaus žodžius: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Evangelijos pagal Matą 28 skyriaus 18–20 eilutė).


 

Bendrinti: