Tiltas

Kas gali nutiesti tiltą tarp dviejų skirtingų pasaulių?

Atsakymą į šį klausimą rasime prisiminę tolimos praeities įvykį.

Pirmasis amžius. Romos imperijos pakraštys. Romėnų karininkas, vardu Kornelijus. Jam atvykus į tą imperijos provinciją pasikeitė jo įsitikinimai. Jis suprato, kad ne Romos dievai, bet Izraelio Dievas yra tikrasis pasaulio Kūrėjas. Tai nebuvo apsimestas religingumas, bet tikra vidinė permaina. Karininkas meldėsi Izraelio Dievui ir gausiai dalino išmaldą. Kadangi Kornelijus tai darė nuoširdžiai, jo maldos bei gailestingumo aukos patiko Dievui, ir Jis atsiuntė angelą pas Kornelijų su nurodymu pasikviesti netolimame mieste trumpam apsistojusį Simoną Petrą, kad tas jam perduotų gelbstinčią Kūrėjo žinią. Tuo metu karininkas nežinojo, jog tai apaštalas Petras.

Kodėl Dievui reikėjo pas Kornelijų siųsti angelą, kad šis jam nurodytų pasikviesti Petrą? Negi neužteko iš karto pas jį pasiųsti krikščionio su Evangelijos žinia? Tačiau, ar tas karininkas be angelo aplankymo būtų patikėjęs, jog imperatoriaus vietininko nukryžiuoti nuteistas žmogus gali prisikelti iš mirusiųjų ir būti visų žmonių gelbėtojas bei Viešpats? Negi įmanoma, kad labiausiai žeminančia mirties bausme nubaustas žmogus gali būti tikrasis Dievo siųstas žmonijos valdovas?

Iš kitos pusės ar paprasta buvo žydų kilmės krikščioniui užeiti į romėno namus?

Daugiau nei tūkstantį metų Dievo per Mozę duotas įstatymas mokė izraelitus nesusitepti, užeinant pas kitataučius. Hebrajų vaikai buvo to mokomi nuo mažumės. Petras – ne išimtis. Prieš ateinant Kornelijaus pasiųstiems žmonėms, Petrą ištiko dvasios pagava. Jis pamatė didelę staltiesę, pilną visokiausių gyvūnų, kuriuos pagal įstatymą hebrajams valgyti draudžiama, už keturių kampų leidžiamą žemyn, ir išgirdo balsą, sakantį: „Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk.“ Apaštalas atsakė, kad nuo mažumės nevalgė nieko sutepto. Tada jam suprantamu būdu Dievas tris kartus pasakė, kad tai, ką Viešpats apvalė, jis nelaikytų suteptu. O po iškalbingos vizijos apaštalas dar buvo Dievo Dvasios perspėtas priimti pas jį atvykstančius žmones ir su jais keliauti.

Tokiu antgamtinio aplankymo būdu Dievas nutiesė tiltą tarp dviejų pasaulių. Jis paruošė romėną karininką priimti žinią, kuri galėjo jam pasirodyti visiška kvailystė, ir sugriovė įsitikinimų sieną, trukdžiusią apaštalui Petrui paskelbti gelbstinčią Dievo žinią kitataučiui.


 

Bendrinti: