Ypatinga žinia

Šito išgelbėjimo ieškojo ir kruopščiai jį tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie tyrinėjo, kurį ir kokį laiką skelbė juose esanti Kristaus Dvasia, iš anksto nurodžiusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per tuos, kurie paskelbė Evangeliją Šventąja Dvasia, pasiųsta iš dangaus; į tai trokšta pažvelgti angelai (Apaštalo Petro Pirmojo laiško 1 skyriaus 10–12 eilutės).

Rašydamas tikintiesiems, patiriantiems sunkumus dėl tikėjimo Kristumi, apaštalas Petras priminė, kokia didinga žinia jie patikėjo.

Apie jiems paskelbtąją Evangeliją prieš šimtmečius Kūrėjas kalbėjo per pranašus. Jie, skelbdami Dievo Dvasios įkvėptą žinią, tyrinėjo ir norėjo suprasti, kada išsipildys jų skelbiami Kūrėjo pažadai. Pranašai matė, jog Dievas suteiks nesuvokiamai didelę malonę – apvalys žmones nuo jų nuodėmių ir padarys juos savosios šlovės dalininkais. Jiems buvo apreikšta, kad jie tarnavo ateinančioms kartoms, gyvensiančioms tuomet, kai Kristus bus paaukojęs save už nusidėjėlius ir prisikėlęs iš numirusių.

Kūrėjas pasiuntė Šventąją Dvasią, kad ši nuostabi gelbstinti žinia pasiektų žmonių širdis. Šventoji Tiesos Dvasia atėjo, jog įtikintų žmones, girdinčius skelbiamą Evangeliją, kad jie yra beviltiški nusidėjėliai, ir vienintelis būdas išsigelbėti – patikėti Jėzaus Kristaus ant kryžiaus atliktu atpirkimu.

Apaštalas rodė tikintiesiems, kad jie patikėjo ne šiaip kažkieno prasimanyta ir papasakota žinia. Apie ją iš anksto kalbėjo ir ją tyrinėjo Dievo pranašai, ji buvo paskelbta dalyvaujant Šventajai Dvasiai, ir tarsi to dar būtų mažai, į tai trokšta pažvelgi angelai. Dangiškosios dvasinės būtybės trokšta matyti tai, kas vyksta gyvenime žmonių, patikėjusių Evangelija. Tie amžini šlovingi dangaus gyventojai stebisi Dievo darbais žmonių širdyse.

Apaštalas Petras užrašė šiuos žodžius, kad Kūrėjas sustiprintų ir paguostų ne tik pirmame amžiuje gyvenusius tikinčiuosius. Jie skirti visiems, patikėjusiems Kristumi.

...visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį. Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą (Apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams 15 skyriaus 4–6 eilutės).

Bendrinti: