Žvilgsnis į ateitį

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybe per amžius. Kareivijų Viešpaties uolumas tai padarys (Izaijo pranašystės 9 skyriaus 6–7 eilutės).

Pranašas Izaijas gyveno tarp išdidžių savo tautiečių, nusisukusių nuo tėvų Dievo. Didelė jo ištarmių dalis skirta atitolusiems nuo tikėjimo žmonėms. Tačiau šalia daugybės perspėjimų bei raginimų atgailauti Izaijas skelbė šlovingus Dievo pažadus – tolimos ateities vizijas. Mes, gyvendami po beveik trijų tūkstančių metų, daugelį Izaijo pranašautų dalykų jau matome išsipildžiusius ir patys esame besipildančių jo pranašysčių dalis, bandydami įžvelgti išpranašautą ateitį, kuri dar neišsipildė.

Pastebėjau, jog dažniausiai, skaitydami pacituotą Izaijo pranašystę, galvojame, kad ji jau išsipildė gimus Viešpačiui Jėzui, ir tokiu būdu tapo žinoma praeitimi, labiausiai tinkama kalėdiniams pamokslams. Gaila, kai žodžiai „kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ suprantami tik žiemos švenčių kontekste, nes jau vien šis sakinys kalba apie visiems laikams pasikeitusį Dievo ir žmonių tarpusavio santykį. Jeigu kartu su pranašu ištariame žodžius „sūnus mums duotas“, pradedame save suvokti kaip tuos, kuriems suteikta kažkas išskirtinai ypatingo. Izaijo pranašystė mums prabyla ne tik apie stebuklingą praeitį, bet ir apie didingą dabartį. Ant jo peties viešpatavimas, arba kitais žodžiais sakant, duotasis sūnus yra valdovas ir viešpats jau dabar. Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis – apibūdinimai, kurie nusako be galo šlovingą asmenį. Pranašas kalba apie Jėzų Kristų Dievo apreikštais pavadinimais. Kiekvienas pranašo pasakytas apibūdinimas turėtų tapti mūsų kasdienių apmąstymų ir gyvenimo dalimi, nes per išsakytus įvardijimus Dievas apreiškia savo valią, parodo savo santykį į tuos, kurie Juo tiki.

Ką mums praktiškai reiškia, kad duotas Sūnus, kuris bus vadinamas Nuostabiuoju Patarėju? Kaip tai keičia mūsų kasdienybę? Kiek laiko bei dėmesio skiriame asmeniui, žinančiam tikrą išeitį kiekviename gyvenimo posūkyje? Kartais susidaro įspūdis, jog Izaijas, žiūrėdamas į tolimą ateitį, geriau suprato savo sakomų žodžių prasmę negu daugelis tų, kuriems skirtas dieviškos išminties pažadas.

 

Bendrinti: