519 | 2016 03 16 | Ar Elijas tai Jonas

Malachijo pranašystės 4 skyriuje rašoma, kad prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai, tam, kad būtų atstatytas pradinis tikėjimas, turi būti siųstas pranašas Elijas. Kaip, jūsų nuomone, tai turėtų atrodyti? Kaip tai atpažinti? Ar tas pranašas bus iš „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės? O gal jis bus baptistas? O gal tai bus Romos popiežius?

Remigijus, 37 m., Panevėžys

Sveiki, Remigijau, manau, galima teigti, jog dažnai krikščionys per daug susikoncentruoja į eschatologinius klausimus ir spekuliuoja visokiomis prielaidomis ir hipotezėmis, kurios nėra esminės dabartiniam tikinčiojo gyvenimui. Galime išgirsti įvairiausių ir keisčiausių spekuliacijų dėl Senojo Testamento pranašysčių ar Apreiškimo knygos, kartais keistai į tai įsijaučiame ir keistai interpretuojama.

Atsakant į jūsų klausimą, teisingiausia, manyčiau, būtų pažiūrėti, kaip pats Viešpats Jėzus aiškino šias pranašo Malachijo užrašytas eilutes: Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai. Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeikimu (Mal 4, 5–6) .

Taigi, atsiverskime Evangelijos pagal Matą 17 skyrių, kur yra minimos ir šios Malachijo pranašystės eilutės. Mokiniai regi ant kalno Jėzų, kalbantį su pasirodžiusiais Moze ir Eliju (Mt 17, 1–9). Kiek vėliau, besileisdami nuo kalno, jie paklausia Jėzų, ką Jis galvoja šiuo klausimu: Tada Jo mokiniai Jį paklausė: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ Jėzus atsakė: „Iš tiesų Elijas turi ateiti pirma ir viską atstatyti. Bet Aš jums sakau, kad Elijas jau atėjo, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus.“ Tuomet mokiniai suprato, kad Jis kalbėjo jiems apie Joną Krikštytoją (Mt 17, 10–13).

Taigi, pats Jėzus teigia, jog tas, kuris turėjo ateiti prieš Jį, jau atėjo, ir tai yra Jonas Krikštytojas: Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono ir, jeigu norite priimti, tai jis ir yra Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis klausyti – teklauso! (Mt 11, 14–15).

Evangelijoje pagal Morkų taip pat skaitome: Jie klausė Jį: „Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ Jėzus jiems atsakė: „Tikrai, Elijas ateina pirmas ir viską atstato. Bet kaipgi parašyta apie Žmogaus Sūnų, jog Jis daug iškentėsiąs ir būsiąs paniekintas? Todėl sakau jums: Elijas buvo atėjęs, ir jie pasielgė su juo kaip norėjo – taip, kaip apie jį parašyta“ (Mk 9, 11–13).

Jonas Krikštytojas nebuvo reinkarnavęs Elijas, kaip moko kai kurie ezoteriniai mokymai (nes ant kalno Elijas juk pasirodė su Moze), o ir pats Jonas Krikštytojas teigė, kad jis nėra Elijas (Jn 1, 21). Tačiau, anot evangelisto Luko, Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų Viešpačiui paruoštą tautą (Lk 1, 17). Jo tarnystė buvo „patepta“ Elijo dvasia, kad paruoštų žmonių širdis Kristaus atėjimui. Kas atmetė Joną Krikštytoją, nesugebėjo priimti ir Jėzaus kaip Mesijo (pvz. Lk 20, 1–8).

Aš taip pat manyčiau, kad pranašo Malachijo žodžiai neišsipildys nei, kaip jūs sakote, per „Tikėjimo žodį“, baptistus, Romos popiežių ar dar kokį nors „ypatingai siustąjį“. Jie jau išsipildė per Joną Krikštytoją.

 

   Su pagarba pastorius Gintautas Gruzdys

Bendrinti: